Thực trạng những “rào cản” trong học tập của người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trong bối cảnh chuyển đổi số

Các tác giả

  • Hồ Huyền Trang Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Hoài Thu Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
  • Mai Thị Phương Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Minh Tuấn Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Digital transformation in education has been taking place widely in most countries and territories around the world. Digital transformation in education allows to improve teaching methods, improve learning aids and devices, and enhance learners' experiences. For adults at Community Learning Centers today, learning in the context of digital transformation still faces subjective and objective difficulties and barriers. This article publishes some initial research results on the current situation of barriers to adult learning at the Community Learning Center in Vu Thu district, Thai Binh province in the context of digital transformation. The research results can be considered a basis for managers and educational institutions to find solutions to remove barriers, thereby improving the learning efficiency of adults at the Community Learning Center in the context of digital transformation.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2010). Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ.

Damodaran, L., (2021). Barries and “What works” solutions to Digital Participation for All. School of Business and Economics, Loughborough University.

Fitzgerald, C. L. (2019). Barriers to Participating in Learning and in the Community. RMIT University.

Nguyễn Thị Hương Lan (2013). Nhu cầu học tập suốt đời và những rào cản đối với học tập suốt đời hiện nay ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ GD-ĐT, mã số: B2013-37-08.

Phi Tuấn (2010). Rào cản trong đổi mới công nghệ. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online, https://thesaigontimes.vn/rao-can-trong-doi-moi-cong-nghe/

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

Thủ tướng Chính phủ (2022). Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Hồ , H. T., Nguyễn , H. T., Mai , T. P., & Nguyễn , M. T. (2024). Thực trạng những “rào cản” trong học tập của người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trong bối cảnh chuyển đổi số. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 324–329. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1339

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>