Thực trạng và giải pháp hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Các tác giả

  • Trần Thị Hồng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Minh Tuấn Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

In recent years, entrepreneurship has been identified as one of the key factors for socio-economic development. Many higher education institutions have been successfully implementing the task of supporting startups for students with many different types of activities such as establishing startup clubs, startup support centers, organizing startup competitions, organizing classes to provide startup knowledge and skills... The article analyzes the current situation of startup support activities for students at universities in Thai Nguyen province in recent times, at the same time pointing out the remaining limitations and thereby proposing solutions to improve the effectiveness of student start-up support activities more effectively in the future. The research results are meaningful in application to universities in Thai Nguyen in particular and universities nationwide.

Tài liệu tham khảo

Do, A. D. (2021). An empirical investigation of students’ startup intention in Vietnam. Journal of Economics and Development, Special Issue 2021, 85-96. Hoàng Thị Huyền, Nguyễn Thị Cúc, Ngô Châu Bình Dương (2022). Khởi nghiệp sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 31, 96-104. Lê Anh Đức (2020). Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên tại các trường đại học trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Tạp chí Công thương, 23, 123-129. Le, D., Ha D. L., Trinh, D. U., & Nguyen, T. P. (2020). Start-up research’s experience of students approaching the process of forming start-up intentions of some European countries. Proceedings International Conference Trade and International Economic impacts on Vietnam Firms, pp. 95-101. Lê Anh Đức (2021). Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học Việt Nam. Tạp chí Công thương, 21, 90-96.

Lee, S. M., Lim, S. B., Pathak, R. D., Chang, D., & Li, W. (2006), Influences on students attitudes toward entrepreneurship: A multi-country study. International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 351- 366. https://doi.org/10.1007/s11365- 006-0003-2 Phương Hiền (2017). Không có giới hạn với tinh thần khởi nghiệp. http://tphcm.chinhphu.vn/khong-co-gioi-hanvoi-tinh-than-khoi-nghiep

Sobel, R. S., & King, K. a. (2008). Does school choice increase the rate of youth entrepreneurship? Economics of Education Review, 27(4), 429-438. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2007.01.005

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Trần , T. H., & Nguyễn , M. T. (2024). Thực trạng và giải pháp hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 265–270. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1595

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả