Xây dựng và sử dụng bộ học liệu số trong dạy học mạch nội dung “Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật” - Khoa học tự nhiên 7

Các tác giả

  • Phan Thị Thanh Hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Thị Kiều Thanh Trường TH - THCS - THPT Nam Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Minh Tân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Using digital learning resources in teaching allows students and teachers to access documents and knowledge promptly and conveniently. Learners can access knowledge from electronic devices with Internet connection such as computers, mobile phones, tablets, etc. Digital learning resources ensure learning materials and interactions between teachers and students through online platforms, helping learners easily study anywhere, anytime. Research shows that in recent years, educators have been actively engaging in creating digital learning resources to teach subjects, especially in the general education curriculum. In this article, we identify the process of developing and exploiting digital learning resources in teaching and apply the processes to teaching the topic “Growth and development in Living things” (Natural Sciences grade 7) with the aim to help create a set of digital learning resources for a new subject in the 2018 General education curriculum.

Tài liệu tham khảo

Akker, J., Keursten, P., & Plomp, T. (1992). The Integration of Computer Use in Education. International Journal of Educational Research, 17(1), 65-76.

Bộ GD-ĐT (2016). Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức đào tạo qua mạng.

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018 Ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

Đặng Thành Hưng (2004). Học liệu và vấn đề phát triển học liệu. Tạp chí Giáo dục, 96, 17-18; 46.

Đinh Tiến Việt, Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Tất Thắng (2022). Xây dựng học liệu điện tử trong dạy học chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật” - Khoa học tự nhiên 7. Tạp chí Giáo dục, 22(số đặc biệt 6), 32-38.

Ninh Thị Hạnh (2019). Thiết kế và sử dụng học liệu điện tử trong dạy học Lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Parrott, L., & Kok, R. (1997). Design and Development of Multimedia Courseware: An Overview. Canadian Society of Agricultural Engineers, 39(2), 131-137.

Phạm Trắc Vũ (2006). Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển học liệu trong trường phổ thông. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số: B2004-80-05.

Trần Dương Quốc Hòa (2018). Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trịnh Thị Phương Thảo (2014). Khai thác một số ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ học sinh lớp 12 trung học phổ thông tự học toán. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

26.03.2024

Cách trích dẫn

Phan , T. T. H., Nguyễn , T. K. T., & Nguyễn, M. T. (2024). Xây dựng và sử dụng bộ học liệu số trong dạy học mạch nội dung “Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật” - Khoa học tự nhiên 7. Tạp Chí Giáo dục, 24(6), 28–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1534

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả