Dạy học chủ đề “Hệ sinh thái” (Sinh học 12) dựa vào bối cảnh: nghiên cứu trường hợp tại Vườn Quốc gia Ba Vì thành phố Hà Nội

Các tác giả

  • Phan Thị Thanh Hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Lân Hùng Sơn Trường Trung học phổ thông Sơn Tây, Hà Nội
  • Kiều Thị Nga Trường Trung học phổ thông Sơn Tây, Hà Nội

Tóm tắt

Context-based learning is a teaching approach in which teachers connect lesson content with the local context. Learning through context makes lessons lively and exciting for the student, through which students discover lesson content in order to develop competencies and qualities. However, context-based learning is a new approach in Vietnam, and there have not been many studies and applications of this teaching approach. In this article, the authors select a number of issues as a theoretical basis for research, propose the process of building context and teaching process based on the context, and apply it in teaching the topic of Ecosystem (Biology Grade 12), a case study at Ba Vi National Park, Ha Noi. In order for students to have a better understanding of practice and at the same time develop their own competences, especially the secondary to apply the knowledge and skills they have learned, teachers need to choose and integrate skillfully and appropriately to maximize the value of the context used in teaching.

Tài liệu tham khảo

Berns, R. G., & Erickson, P. M. (2001). Contextual Teaching and Learning: Preparing Students for the New Economy. The Highlight Zone: Research @ Work No. 5.

Bùi Linh Phượng, Vũ Thị Thu Loan (2021). Dạy học môn Toán cao cấp theo hướng gắn với thực tiễn ngành Nông Lâm nghiệp tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. TNU Journal of Science and Technology, 226(18), 82-90.

Crawford, L. M. (2001). Teaching Contextually: Research, Rationale, and Techniques for Improving Student Motivation and Achievement. CCI Publishing, Inc., Texas.

Dewey, J. (2012). Kinh nghiệm và giáo dục. NXB Trẻ.

Dewi, P. Y., & Primayana, K. H. (2019). Effect of learning module with setting contextual teaching and learning to increase the understanding of concepts. International Journal of Education and Learning, 1(1), 19-26.

Đinh Quang Báo, Phùng Thị Mai Hoà (2020). Quy trình thiết kế và sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hoá vật chất và năng lượng” (Sinh học 11). Tạp chí Giáo dục, 477, 46-51.

Đỗ Thành Đạo (2019). Một số hoạt động dạy học gắn với thực tiễn tại địa phương trong dạy học môn Toán trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 218-221.

Gilbert, J. K. (2006). On the Nature of “Context” in Chemical Education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.

Hermana, D., Supardan, D., & Undang, G. (2010). Contextual Teaching and Learning (sebuah panduan awal dalam pengembangan PBM). Yogyakarta: PT. Diandra Primamitra Media.

Hoàng Phê (2021). Từ điển tiếng Việt. NXB Hồng Đức.

Hudson, C. C. & Whisler, V. R. (2008). Contextual teaching and learning for practitioners. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 6(4), 54-58.

Johnson, B. E. (2002). Contextual teaching and learning: why it is and why it is here to stay. California: Sage Publications Ltd.

Mulyadin, T. (2010). The use of contextualization in improving students’ reading skill in descriptive text. Undergraduate Paper of UPI. UPI Bandung: Unpublished.

Ngô Vũ Thu Hằng (2016). Giáo dục dựa vào bối cảnh: Một cách tiếp cận giáo dục tiên tiến. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 32(3), 11-17.

Nguyễn Danh Nam (2020). Một số vấn đề về giáo dục Toán học gắn với thực tiễn. Tạp chí Giáo dục, 487, 15-21.

Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thị Hải Ninh (2014). Bảo tồn đa dạng sinh học và một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp, 3, 56-63.

Nguyễn Thị Hà (2017). Hiện trạng môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 410, 16-25.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Thị Thanh Hội (2018). Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật - Sinh học 10. Tạp chí Giáo dục, 432, 52-56.

Sears, J. S. (2002). Contextual teaching and learning: a primer of effective instruction. USA: Phi Delta Kappa Educational Foundation.

Selvianiresa, D., & Prabawanto, S. (2017). Contextual teaching and learning approach of Mathematics in Primary Schools. Journal of Physics: Conference Series, 895:012171. https://doi.org/10.1088/1742-6596/895/1/012171

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Phan , T. T. H., Nguyễn, L. H. S., & Kiều , T. N. (2024). Dạy học chủ đề “Hệ sinh thái” (Sinh học 12) dựa vào bối cảnh: nghiên cứu trường hợp tại Vườn Quốc gia Ba Vì thành phố Hà Nội . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 156–162. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1191

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả