Thiết kế và sử dụng các trò chơi trực tuyến trong dạy học phần “Sinh vật và môi trường” (Sinh học 9)

Các tác giả

  • Lê Thị Hà Trang Trường Song ngữ quốc tế Horizon
  • Phan Thị Thanh Hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Designing and using online games in teaching is becoming an interesting topic in teaching process. Online games play an important role in education because they help attract students' interest and participation, memorize better, practice IT skills, increase positive emotions, and improve learner’s patience as well. In this article, we proposed the process of designing and using online games and giving some examples in teaching “Biology and the Environment” - Biology 9. Through the proposed online game design and usage process, teachers can apply to design online games on Kahoot!, Quizizz, and Nearpod.

Tài liệu tham khảo

Boyle, S. (2011). Teaching Toolkit: An Introduction to Games based learning. UCD Dublin, Ireland.

Đặng Tiến Huy (1997). 50 trò chơi vui - khỏe thông minh. NXB Văn hóa - Thông tin.

Garvey C. (1990). Play: Enlarged Edition (The Developing Child). Harvard University Press.

Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Trần Thị Bích Hồng (2013). Thử nghiệm xây dựng trò chơi trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập nội dung so sánh và xếp thứ tự số trong môn Toán ở tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 323, 41-43.

Nguyễn Thị Hòa (2007). Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trò chơi học tập. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Ngọc Trúc (1981). Hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi. NXB Giáo dục.

Piaget, J. (1986). Tâm lí học giáo dục. NXB Giáo dục.

Rollings, A. & Adams, E (2007). Fundamentals of Game Design. Pearson Education, New Jersey.

Vũ Minh Hồng (1980). Trò chơi học tập. NXB Giáo dục.

Đã Xuất bản

05.10.2021

Cách trích dẫn

Lê , T. H. T., & Phan , T. T. H. (2021). Thiết kế và sử dụng các trò chơi trực tuyến trong dạy học phần “Sinh vật và môi trường” (Sinh học 9). Tạp Chí Giáo dục, 511(1), 19–23. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/239

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả