Xây dựng mô hình dạy học theo định hướng giáo dục STEM và vận dụng trong dạy học Sinh học cấp Trung học phổ thông

Các tác giả

  • Lê Thanh Hà Trường THPT Olympia, Hà Nội
  • Phan Thị Thanh Hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Điêu Thị Mai Hoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

STEM education is currently being promoted in many countries and is considered one of the measures for developing high-quality human resources in STEM-related fields. In Vietnamese high schools, teachers are also actively applying STEM in their teaching activities. However, many teachers still face difficulties in designing STEM problems as well as organizing students to solve STEM problems to develop their general and subject-specific competencies. In this article, based on research on some STEM education models, the authors propose a STEM-oriented teaching model that describes the structural components of the model, related processes, and the application of the model in teaching Biology in high schools. The STEM-oriented teaching model and an example in teaching Biology will be a reference document contributing to improving teaching quality in high schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Tài liệu tập huấn về giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM Education: A 2020 Vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30-35.

Froyd, E. J. (2020). Reflections of an Engineering Education Scholar on Integrated Approaches to STEM Education. Springer Nature Switzerland AG.

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International Journal of STEM education, 3, 1-11.

Roehrig, G. H., Dare, E. A., Ellis, J. A., & Ring-Whalen, E. (2021). Beyond the basics: A detailed conceptual framework of integrated STEM. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 3(1), 1-18.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM Education, STEMmania. Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. H., Phan , T. T. H., & Điêu , T. M. H. (2023). Xây dựng mô hình dạy học theo định hướng giáo dục STEM và vận dụng trong dạy học Sinh học cấp Trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 64–70. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/874

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả