Thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong dạy học chủ đề “Sinh học vi sinh vật và virus” - Sinh học 10

Các tác giả

  • Phan Thị Thanh Hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Công Ngọc Đức Trường Trung học phổ thông Văn Hiến, Hà Nội

Tóm tắt

Teaching through experiential activities is a teaching approach that encourages students to learn through concrete experiences and focus on reflecting on acquired experience to accumulate knowledge. Through experiential activities, students develop competencies and qualities, especially the competency to apply learned knowledge and skills, and at the same time, it consolidates acquired knowledge and skills for students with scientific basis. In this article, based on previous research, the authors propose a process for designing and organizing practical experiential activities in teaching the topic “Microorganisms and viruses”, Biology 10. Initially, the organization of experiments using practical experiential activities in this topic encouraged the participation of learners, created interest in learning and contributed to promoting the process of innovation in teaching methods, at the same time it also improved learning efficiency and developed the students’ competency to apply learned knowledge and skills.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2015). Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học phổ thông. Tài liệu tập huấn chương trình phát triển giáo dục trung học (tr 8-86).

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, Co: BSCS, 5, 88-98.

Cao Cu Giac, Tran Thi Gai, Phan Thi Thanh Hoi (2017). Organizing the Experiential Learning Activities in Teaching Science for General Education in Vietnam. World Journal of Chemical Education, 5(5), 180-184.

Dewey, J. (2012). Kinh nghiệm và giáo dục (Phạm Anh Tuấn dịch). NXB Trẻ.

Đỗ Hương Trà, Nguyễn Diệu Linh (2018). Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 439, 35-38.

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Kold, A. D. (1984). Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development. Publisher: Prentice-Hall.

Nguyễn Đăng Thuấn, Nguyễn Hoàng Phúc (2020). Vận dụng mô hình dạy học 5E trong dạy học môn Vật lí ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 492, 34-39.

Nguyễn Thị Hằng (2017). Lí thuyết học tập trải nghiệm - Những vấn đề lí luận cơ bản và định hướng vào tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Journal of Science of HNUE. Educational Sci, 62(1A), 48-57.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2018). Phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh trung học cơ sở qua tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn. Tạp chí Giáo dục, 437, 28-32; 22.

Phan Thị Thanh Hội, Trần Thị Gái (2017). Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học sinh học ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 144, 59-64.

Pherson-Geyser, M., de Villiers, R., & Kavai, P. (2020). The Use of Experiential Learning as a Teaching Strategy in Life Sciences. International Journal of Instruction, 13(3), 877-894.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.06.2023

Cách trích dẫn

Phan , T. T. H., & Nguyễn , C. N. Đức. (2023). Thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong dạy học chủ đề “Sinh học vi sinh vật và virus” - Sinh học 10. Tạp Chí Giáo dục, 23(12), 12–18. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/793

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả