Đề xuất quy trình sử dụng bảng KLEWS trong dạy học Vật lí

Các tác giả

  • Trần Thị Ngọc Ánh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thanh Phong Trường THPT An Biên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
  • Lưu Thị Quý Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

Tóm tắt

Nowadays, positive teaching techniques are applied to the teaching process in order to activate students' activities, contributing to develop learners’ capacity to realize the goal of modern education. In this article, we introduce teaching techniques using the KLEWS chart and propose a procedure of teaching Physics applying the KLEWS chart with appreciated notes in the implementation. Applying the KLEWS chart to the teaching process will promote higher-level thinking for both students and teachers, allowing the exchange of ideas and two-way thinking systematically, thereby helping students gradually develop their capacity.

Tài liệu tham khảo

Britto, A. (2013). The K-W-L-H Learning Strategy. https://ezinearticles.com/?The-K-W-L-H-Learning-Strategy&id=7456211. Truy cập ngày 12/4/2021.

Các kĩ thuật dạy học tích cực/Kĩ thuật KWL - KWLH https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Các_kĩ_thuật_dạy_học_tích_cực/Kĩ_thuật_KWL_-_KWLH. Truy cập ngày 10/4/2021.

Dora, K., Kathy, R. (2017). KLEWS: Supporting Claims, Evidence & Reasoning. https://www.teachingchannel.com/blog/klews.

Hershberger, K., Zembal-Saul, C., & Starr, M. L. (2006). Evidence helps the KWL get a KLEW. Science and Children, 43(5), 50-53.

Hershberger, K., & Zembal-Saul, C. (2015). KLEWS to explanation-building in science. Science and Children, 52(6), 66-71.

Kathrine, W. (2001). Strategies for Literacy Education. New Jersy: Merril Practice Hall.

Max S. (2013), KLEW: An Improved KWL Chart. https://mpstanford.wordpress.com/2013/12/05/klew-an-improved-kwl-chart/ Truy cập ngày 15/4/2021.

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2010). Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông. Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông, Bộ GD-ĐT.

Ogle, D. M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. The Reading Teacher, 39(6), 564-570.

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science education, 66(2), 211-227.

Pruitt, S. L. (2014). The next generation science standards: The features and challenges. Journal of Science Teacher Education, 25(2), 145-156.

Đã Xuất bản

20.06.2021

Cách trích dẫn

Trần , T. N. Ánh, Nguyễn , T. P., & Lưu , T. Q. (2021). Đề xuất quy trình sử dụng bảng KLEWS trong dạy học Vật lí. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 18–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/156

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả