Thiết kế phiếu học tập trực tuyến hỗ trợ học sinh tự đánh giá trong dạy học chương “Điện tích. điện trường” (Vật lí 11)

Các tác giả

  • Trần Thị Ngọc Ánh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Hồ Thị Mai Lan Trường THPT Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Phương Thoa Trường THPT Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Innovating assessment activities is an important measure to improve the quality of education. The 2018 General Education Curriculum and related circulars have highlighted the orientation to evaluate learners from various perspectives, through a long-term learning process, and in accordance with the competency-based educational approach. The period of online learning in response to the Covid-19 pandemic has partly familiarized students with this relatively new form of teaching. Therefore, online learning worksheets are a good choice for teachers in the ‘new normal’ period. In this article, we introduce the steps to design online study worksheets using the Liveworksheets application, enabling students to self-study and self-assess. The survey results show a higher level of satisfaction with the learning materials used in the experimental group. It can be seen that using online learning worksheets, which can provide immediate feedback in teaching the chapter “Electric charge. Electric field” (Physics 11) was highly appreciated by the students.

Tài liệu tham khảo

Andrade, H., & Du, Y. (2007). Student responses to criteria-referenced self-Assessment. Assessment and Evaluation in Higher Education, 32(2), 159-181.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Deegan, O., Fullen, B. M., Casey, M. B., Segurado, R., Hearty, C., & Doody, C. M. (2022). Combined online interactive mindfulness and exercise programme (MOVE-Online) compared with a self-management guide for adults with chronic pain: protocol for a randomised controlled feasibility trial. BMJ open, 12(2), e058265.

Nguyễn Văn Thái Bình, Trần Thị An (2019). Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học chủ đề “Hàm số và phương trình bậc hai” (Toán 9). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 5, 189-192.

Marais, D., & Perkins, J. (2012). Enhancing employability through self-assessment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4356-4362.

Nicol, D. J., & Macfarlane‐Dick, D. (2006). Formative Assessment and Self Regulated Learning: A Model and Seven Principles of Good Feedback Practice. Studies in Higher Education, 31, 199-218.

Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational psychology review, 16(4), 385-407.

Schunk, D. (2003). Self-Efficacy for Reading and Writing: Influence of Modeling, Goal Setting, and Self-Evaluation. Reading & Writing Quarterly, 19, 159-172.

Yan, Z., Wang, X., Boud, D., & Lao, H. (2021). The effect of self-assessment on academic performance and the role of explicitness: a meta-analysis. Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-15.

Yang, A. C., Chen, I. Y., Flanagan, B., & Ogata, H. (2022). How students’ self-assessment behavior affects their online learning performance. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3, 100058.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11.01.2023

Cách trích dẫn

Trần , T. N. Ánh, Hồ , T. M. L., & Lê , T. P. T. (2023). Thiết kế phiếu học tập trực tuyến hỗ trợ học sinh tự đánh giá trong dạy học chương “Điện tích. điện trường” (Vật lí 11). Tạp Chí Giáo dục, 23(1), 13–18. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/552

Số

Chuyên mục

Các bài báo