Sử dụng phòng thí nghiệm ảo trong dạy học Vật lí: trường hợp dạy học chương “Chất khí” (Vật lí 10)

Các tác giả

  • Trần Thị Ngọc Ánh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Thị Chung Trường THPT Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
  • Nguyễn Thị Năm Trường THPT Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
  • Trần Minh Ngọc Giang Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Tóm tắt

The development of information technology brings positive and effective solutions to the teaching process. Virtual laboratory is a tool that allows students to experience the steps of conducting science experiments similar to real labs, in a virtual environment. The article proposes the process of using a virtual laboratory according to the method of verification and application in the teaching process of “Gas” chapter of Physics 10 in high school. Using virtual labs creates favorable conditions for students to understand concepts, as well as improves the ability to predict experimental results, thereby contributing to improving Physics learning outcomes for students.

Tài liệu tham khảo

Alvarez, R., Mirzoev, T., Gowan, A., Henderson, B., Kruck, S. E. (2019). Learning labora- tories as services in private cloud deployment. J. Comput. Inf. Syst, 59, 354-362, http://dx.doi.org/10.1080/08874417.2017.1368422

Gercek, G., Saleem, N. (2008). Transforming Traditional Labs Into Virtual Computing Labs for Distance Education. iJOE, 46-51.

Kyaw, B. M., Posadzki, P., Dunleavy, G., Semwal, M., Divakar, U., Hervatis, V., Car, L. T. (2019). Offline digital education for medical students: systematic review and meta-analysis by the digital health education collaboration. J. Med. Internet Res, 21, 1-16, http://dx.doi.org/10.2196/13165

Lunce, L. M. (2006). Simulations: Bringing the benefits of situated learning to the traditional classroom. Journal of Applied Educational Technology, 3(1), 37-45.

Ma, J. & Nickerson, J. (2006). Hands-on, Simulated, and Remote Laboratories: A Comparative Literature Review. ACM Comput. Surv., 38(3), 7-13.

Moreno-Ger, P., Torrente, J., Bustamante, J., Fernández-Galaz, C., Fernández-Manjón, B., Comas-Rengifo, M.D. (2010). Application of a low-cost web-based simulation to improve students’ practical skills in medical education. Int. J. Med. Inform, 79, 459-467, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2010.01.017

Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (2007). Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hải, Phạm Thành Nam (2017). Sản phẩm: Nền tảng phát triển giáo dục Open Classroom. Truy cập tại https://dantri.com.vn/nhan-tai-dat-viet/san-pham-nen-tang-phat-trien-giao-duc-open-classroom-201908201867288789.htm, ngày 12/5/2021.

Nguyễn Thảo (2017). Phòng thí nghiệm bằng “click” chuột của các nhà khoa học trẻ. Truy cập tại https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/phong-thi-nghiem-open-classroom-bang-click-chuot-420482.html, ngày 9/5/2021.

Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Duy Chiến, Phạm Thị Mai (2001). Lí luận dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB Giáo dục.

Đã Xuất bản

05.09.2021

Cách trích dẫn

Trần , T. N. Ánh, Lê , T. C., Nguyễn , T. N., & Trần , M. N. G. (2021). Sử dụng phòng thí nghiệm ảo trong dạy học Vật lí: trường hợp dạy học chương “Chất khí” (Vật lí 10). Tạp Chí Giáo dục, 509(1), 30–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/217

Số

Chuyên mục

Các bài báo