Lí luận về quản lí phát triển giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non

Các tác giả

  • Trương Đình Thăng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
  • Lê Thị Hằng Trường Mầm non Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tóm tắt

Kindergarten (3-6 years old) is the most important time for children to form and familiarize themselves with learning activities to prepare the best conditions for awareness and attitudes to prepare for first grade. Therefore, research and management in the fields of comprehensive personality development for preschool children play an important role in performing the management tasks of preschool principals. Education of aesthetic development for preschool children in preschool is one of those five areas. The research results of the article have fully generalized the theoretical contents of aesthetic development education for preschool children in preschool; theory of educational management of aesthetic development for preschool children in preschool. The above contents are all placed in the context of current educational innovation, especially the innovation of primary education during the implementation of the 2018 National Education Program for research.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành Điều lệ Trường mầm non.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.

Bộ GD-ĐT (2023). Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD-ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Đặng Quốc Bảo (1988). Tổng quan về tổ chức quản lí. NXB Thống kê.

Đỗ Văn Khang (chủ biên, 2004). Mĩ học Mác - Lênin. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân (2003). Giáo trình Mĩ học đại cương. NXB Giáo dục.

Nguyễn Ánh Tuyết (1996). Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Hồng Vân (2019). Giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non thông qua hoạt động ngoài trời. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 138-141.

Nguyễn Văn Hộ, Hà Thị Đức (2002). Giáo dục học đại cương. NXB Giáo dục.

Trần Kiểm (2004). Khoa học quản lí giáo dục - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Giáo dục.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Trương, Đình T., & Lê , T. H. (2024). Lí luận về quản lí phát triển giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 96–101. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1563

Số

Chuyên mục

Các bài báo