Tổ chức thực hiện các dự án học tập để phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trong dạy học Chuyên đề học tập Sinh học 11

Các tác giả

  • Phạm Thị Hồng Tú Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Dương Thị Hường Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Hà Giang
  • Cao Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

The competence to apply learned knowledge and skills is one of three specific competencies that need to be achieved in teaching Biology in general and teaching academic topics in particular. To achieve this, teachers need to have impactful solutions in the teaching process. In particular, applying projectbased teaching with a focus on organizing students to carry out learning projects is a meaningful measure. From researching theoretical basis of competency and knowledge applying competency-based teaching, the study presents a process of conducting learning projects in teaching Biology 11 topics to develop the capacity to apply knowledge and skills for students. At the same time, the author proves the effectiveness of the process through pedagogical experiments at 02 high schools. This research result serves as a reference for Biology teachers in the process of implementing the current 2018 General Education Curriculum.

Tài liệu tham khảo

Barab, S. A., & Luehmann, A. L. (2002). Building sustainable science curriculum: Acknowledging and accommodating local adaptation. Science Education, 87, 454-467.

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư Phạm.

Blumenfeld, P. C., Fishman, B. J., Krajcik, J. S., Marx, R. W., & Soloway, E. (2000). Creating useable innovations in systemic reform: Scaling up technology-embedded project-based science in urban schools. Educational Psychologist, 35(3), 149-164.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Thị Thặng, Lê Ngọc Vịnh (2019). Thiết kế và tổ chức hoạt động nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh khi dạy học chủ đề tích hợp Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở theo phương pháp dạy học dự án. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 15, 65-69.

Đinh Quang Báo, Phùng Thị Mai Hòa (2020). Quy trình thiết kế và sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11). Tạp chí Giáo dục, 477, 46-51.

Dori, Y. J. (2003). From nationwide standardized testing to school-based alternative embedded assessment in Israel: Students’ performance in the “Matriculation 2000” project. Journal of Research in Science Teaching, 40(1), 34-52.

Hà Văn Dũng (2023). Tổ chức dạy học theo dự án chủ đề “Muối khoáng và sự sống” (Khoa học tự nhiên 7) nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19(S2), 54-60.

Hoàng Phê (chủ biên, 2005). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Huỳnh Gia Bảo, Ngô Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Thùy Lan (2022). Thiết kế hoạt động tự học theo dạy học dự án trong dạy học Hoá đại cương vô cơ nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên ở trường cao đẳng y tế. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19, 19-23.

Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Thị Thu Hằng (2018). Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật - Sinh học 10. Tạp chí Giáo dục, 432, 52-56.

Quách Thị Sen (2019). Thiết kế dự án học tập nội dung Thống kê khi dạy học Toán - Thống kê Y Dược cho sinh viên đại học ngành Dược. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18, 38-42.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.04.2024

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. T., Dương, T. H., & Cao, P. T. (2024). Tổ chức thực hiện các dự án học tập để phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trong dạy học Chuyên đề học tập Sinh học 11. Tạp Chí Giáo dục, 24(8), 28–33. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1666

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả