Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh trong dạy học “đa dạng thế giới sống” (Khoa học tự nhiên 6)

Các tác giả

  • Phạm Thị Hồng Tú Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Dương Thị Hằng Học viên Cao học khóa 28, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Problem solving teaching is a method that offers many advantages in competence-based teaching, including the wildlife exploring capacity. In order to develop this very competency, teachers need to organize for students to participate in learning activities and experience the steps and skills of wildlife inquiry, which can be effectively solved with problem solving teaching. This study proposes a process of applying problem-solving teaching to develop students' ability to learn about nature in teaching “Diversity of the living world” (Natural Science 6) with three stages, along with illustrated example on the topic “Bacteria Diversity”. The research results can serve as a reference for Natural Science teachers to meet teaching goals in the direction of developing students' competencies in high schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2014). Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bransford, J. D. (1994). Thoughts about teaching problem solving. In P. Hallinger, K. Lithwood, & J. Murphy (Eds.), Cognitive perspectives on educational leadership (pp. 171-191). New York, NY: Teachers College Press.

Chua, B. L., Tan, O. S., & Liu, W. C. (2016). Journey into the problem-solving process: cognitive functions in a PBL environment. Innovations in Education and Teaching International, 53(2), 191-202.

Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (2000). Lí luận dạy học Sinh học (Phần Đại cương). NXB Giáo dục.

Garrison, D. R. (1991). Critical thinking and adult education: A conceptual model for developing critical thinking in adult learners. International Journal of Lifelong Education, 10(4), 287-303.

Hoàng Phê (2000). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Mai Sỹ Tuấn, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Lê Đức Ánh, Trần Khánh Vân (2021). Hướng dẫn dạy học môn Khoa học tự nhiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Cảnh Toàn (2004). Học và dạy cách học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Quốc Bảo (2019). Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên kĩ thuật thông qua dạy học giải quyết vấn đề. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 234-238.

Ôkôn, V. (2006). Những cơ sở của việc dạy học nêu vấn đề. NXB Giáo dục.

Schunk, D. H. (2000). Learning theories: An educational perspective (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.

Shu-Chuan Cheng, Hsiao-Ching She, & Li-Yu Huang (2017). The Impact of Problem-Solving Instruction on Middle School Students’ Physical Science Learning: Interplays of Knowledge, Reasoning, and Problem Solving. Institute of Education, National Chiao Tung University, Taiwan.

Thái Duy Tuyên (2008). Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới. NXB Giáo dục.

Trần Bá Hoành (2007). Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa. NXB Đại học Sư phạm.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2022

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. T., Nguyễn , T. H., & Dương, . T. H. (2022). Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh trong dạy học “đa dạng thế giới sống” (Khoa học tự nhiên 6). Tạp Chí Giáo dục, 22(11), 43–48. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/444

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>