Vận dụng phương pháp khoa học để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học chủ đề “Sinh học vi sinh vật và virus” (Sinh học 10)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Phạm Thị Hồng Tú Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thu Trang Trường THPT Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • Hà Văn Dũng Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Nguyễn Thị Hằng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Applying scientific methods in teaching key topics of Biology is a necessary solution to develop students' competency to explore the living world. The theory of applying scientific methods in teaching and the correlation between the process of scientific research and exploring the living world serve as the foundation to propose the process of applying scientific methods in teaching the topic “Microbial and virus Biology” to develop students' competency to explore the living world. The effectiveness of this intervention was evaluated through pedagogical experiments with 181 participating students, showing that most students improved their competency to explore the living world. The interaction between the scientific methods and other teaching methods to form and develop skills in scientific research and competency to explore the living world needs to be studied more comprehensively.

Tài liệu tham khảo

Afrianto, A. (2017, May). The implementation of scientific approach for teaching English in senior high school: Voices from the field. In Fifth International Seminar on English Language and Teaching (ISELT 2017) (pp. 186-191). Atlantis Press.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cheng, S. C., She, H. C., & Huang, L. Y. (2017). The impact of Problem-solving instruction on middle school Students’ physical science learning: Interplays of knowledge, reasoning, and problem solving. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(3), 731-743. https://doi.org/10.12973/ejmste/80902

Coil, D., Wenderoth, M. P., Cunningham, M., & Dirks, C. (2010). Teaching the process of science: faculty perceptions and an effective methodology. CBE-Life Sciences Education, 9(4), 524-535. https://doi.org/10.1187/cbe.10-01-0005

D’Costa, A. R., & Schlueter, M. A. (2013). Scaffolded instruction improves student understanding of the scientific method & experimental design. The American Biology Teacher, 75(1), 18-28. https://doi.org/10.1525/abt.2013.75.1.6

Emden, M. (2021). Reintroducing “the” Scientific Method to Introduce Scientific Inquiry in Schools? A Cautioning Plea Not to Throw Out the Baby with the Bathwater. Science & Education, 30(5), 1037-1073. https://doi.org/10.1007/s11191-021-00235-w

Gaiotto, A., Bisaccia, P., Bonato, M., Irato, P., Corrà, F., & Santovito, G. (2020). Plants and their seasonal changes: teaching biology in primary school using the scientific method. IJAEDU-International E-Journal of Advances in Education, 6(17), 228-237.

Gower, B. (2012). Scientific method: A historical and philosophical introduction. Routledge.

Nguyễn Thị Hằng, Lăng Thị Bích, Lưu Thị Hà, Nguyễn Thu Trang (2022a). Tiếp cận các phương pháp dạy học trong bài học STEM và vận dụng trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 22(11), 7-12.

Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hà, Lưu Thị Hà, Nguyễn Ánh Hồng (2022b). Tiếp cận phương pháp khoa học trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông. Kỉ yếu Hội nghị khoa học quốc gia về nghiên cứu và dạy học Sinh học ở Việt Nam lần thứ 5, tr 1116-1124.

Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Nghiệp (2018). Nghiên cứu tổng quan về dạy học Vật lí ở trường phổ thông dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học. Tạp chí Giáo dục, 428, 51-53.

Phạm Thị Hồng Tú, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thục Hạnh (2021). Sử dụng thí nghiệm gắn với vấn đề thực tiễn nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học “Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật” (Sinh học 11). Tạp chí Giáo dục, 514, 12-16.

Phan Đức Duy (2012). Rèn kĩ năng tư duy cho học sinh thông qua bài tập thực hành thí nghiệm sinh học. Tạp chí Giáo dục, 294, 47-49.

Tu, P. T. H., Hang, N. T., Van, L. T. T., Dung, H. V., Nga, N. T. H., & Phan, C. X. (2022). Experimental Teaching by Scientific Methods for Developing Students' Natural Finding Capacity in Teaching Natural Science in Vietnamese High Schools. World Journal of Education, 12(6), 1-8. https://doi.org/10.5430/wje.v12n6p1

Zervas, P., Sotiriou, S., Tiemann, R., & Sampson, D. G. (2015). Assessing Problem Solving Competence through Inquiry-Based Teaching in School Science Education. International Association for Development of the Information Society.

Tải xuống

Đã Xuất bản

10.03.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H., Phạm , T. H. T., Nguyễn , T. T., Hà, V. D., & Nguyễn , T. H. N. (2024). Vận dụng phương pháp khoa học để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học chủ đề “Sinh học vi sinh vật và virus” (Sinh học 10). Tạp Chí Giáo dục, 24(5), 11–16. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1497

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>