Nguyên tắc và quy trình đánh giá năng lực tìm hiểu thế giới sống trong dạy học môn Sinh học ở trường trung học phổ thông

Các tác giả

  • Hà Văn Dũng Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Phạm Thị Hồng Tú Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Hằng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Dương Thị Thiềm Trường THPT Pác Khuông, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
  • Nguyễn Ngọc Tú Trường THPT Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tóm tắt

The competence to learn about the living world is one of the three specific competencies that need to be formed and developed for students in teaching the Biology subject in the 2018 General Education Program. It is currently shown in reality that the assessment of students' competence in teaching in general and their competence to explore the living world in teaching Biology in particular in high schools still encounter manifold difficulties. This study provides principles and proposes a procedure for assessing the competence to learn about the living world in teaching Biology and illustrative step-by-step examples in teaching Biology 11. The research results not only help biology teachers know how to assess the competence to learn about the living world, but can also serve as a reference for other specific competencies, meeting the requirements of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Đinh Quang Báo (chủ biên), Mai Sỹ Tuấn, Phan Thị Thanh Hội, Lại Phương Liên, Lê Đình Trung (2019). Hướng dẫn dạy học môn Sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Phê (2000). Từ điển tiếng Việt. Viện Ngôn ngữ học.

Hoàng Việt Cường, Phạm Thị Hồng Tú, Nguyễn Thị Hằng Nga (2022). Thực trạng và đề xuất biện pháp phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học tế bào” (Sinh học 10). Tạp chí Giáo dục, 22(Số đặc biệt 9), 28-32.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Bá Hoành (1995). Đánh giá trong giáo dục (dùng cho các trường đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm). NXB Giáo dục.

Treffers, A. (1991). Realistic mathematics education in primary school: On the opening of the Freudenthal Institute. Utrecht: CD-Beta.

Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: a conceptual clarification. In D. S. Rychen, & L. H. Salganik (Eds.), Defining and selecting key competencies (pp. 45-66). OECD.

Tải xuống

Đã Xuất bản

04.06.2023

Cách trích dẫn

Hà , V. D., Phạm , T. H. T., Nguyễn , T. H. N., Dương , T. T., & Nguyễn , N. T. (2023). Nguyên tắc và quy trình đánh giá năng lực tìm hiểu thế giới sống trong dạy học môn Sinh học ở trường trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(11), 12–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/776

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>