Sử dụng thí nghiệm gắn với vấn đề thực tiễn nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học “Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật” (Sinh học 11)

Các tác giả

  • Phạm Thị Hồng Tú Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thục Hạnh Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch - Bộ Công thương

Tóm tắt

Biology is an experimental science. So experiment is a method of biological research and also a typical teaching method of this subject. Through experimental and practical activities, students will actively explore the natural world, contributing to the development of key qualities, general abilities and biological abilities, including the ability to understand the living world. The article presents a number of theoretical issues about experiments and the ability to understand the living world, thereby proposing how to use experiments associated with practical problems to develop students' ability to understand the living world in teaching the topic "Metabolism and energy metabolism in plants" (Biology 11). Using experiments according to scientific research procedures has special meaning. Accordingly, students will be in the position of scientists, experience the basic skills of researchers, including the use of experiments to solve problems in practice.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2016). Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Campbell, N. A, & Reece, J. B. (2008). Biology. 8th edition, Pearson Education Benjamin.

Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Thị Diệu Phương (2020). Tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm theo định hướng phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống trong dạy học “Sinh học cơ thể” trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 480, 25-30.

Đỗ Thị Loan (2017). Kĩ năng thiết kế thí nghiệm cần hình thành cho sinh viên sư phạm sinh học trong quá trình dạy học sinh lí thực vật. Tạp chí Giáo dục, 412, 41-45.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Treffers, A. (1991). Realistic Mathematics Education in primary school: On the The opening of the Freudenthal Institute. Utrecht: CD-Beta.

Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In D. S. Rychen, & L. H. Salganik (Eds.), Defining and selecting key competencies (pp. 45-66).

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.11.2021

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. T., Nguyễn , T. H., & Nguyễn , T. H. (2021). Sử dụng thí nghiệm gắn với vấn đề thực tiễn nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học “Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật” (Sinh học 11). Tạp Chí Giáo dục, 514(2), 12–16. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/280

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>