Các xu hướng nghiên cứu về phát triển nghề nghiệp của giáo viên tiểu học giai đoạn 2014-2023

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Lý Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Đinh Tiến Dũng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Lương Đình Hải Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

In changing social contexts, the demand is for teachers in general and primary school teachers in particular to enhance their ability to meet the increasing demands for educational innovation. This article provides a comprehensive picture of the professional development of primary school teachers around the world, orienting research issues appropriate to the Vietnamese context. The article uses the bibliometric analysis of 121 Web of Science-indexed articles from 2014 to 2023, and the results show that (i) the publication trend gradually increases every year. In addition to research on the development and implementation of the 2018 General Education Curriculum, Vietnamese authors refer to trending research topics presented in this article to identify research directions in the future.

Tài liệu tham khảo

Aalderen‐Smeets, V. S. I., & Walma, J. H. (2015). Improving primary teachers’ attitudes toward science by attitude‐focused professional development. Journal of Research in Science Teaching, 52(5), 710-734.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Enever, J. (2014). Primary English teacher education in Europe. ELT Journal, 68(3), 231-242.

Grosemans, I., Boon, A., Verclairen, C., Dochy, F., & Kyndt, E. (2015). Informal learning of primary school teachers: Considering the role of teaching experience and school culture. Teaching and Teacher Education, 47, 151-161.

Hồ Văn Thống, Nguyễn Văn Đệ (2022). Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(4), 12-18.

Koh, J. H. L., & Chai, C. S. (2016). Seven design frames that teachers use when considering technological pedagogical content knowledge (TPACK). Computers & Education, 102, 244-257.

Kurup, P. M., Li, X., Powell, G., & Brown, M. (2019). Building future primary teachers' capacity in STEM: based on a platform of beliefs, understandings and intentions. International Journal of STEM Education, 6(1), 1-14.

Livingston, K. (2016). Teacher education’s role in educational change. European Journal of Teacher Education, 39(1), 1-4.

Lundberg, A. (2019). Teachers’ viewpoints about an educational reform concerning multilingualism in German-speaking Switzerland. Learning and Instruction, 64, 101-244.

Murray, J., & Passy, R. (2014). Primary teacher education in England: 40 years on. Journal of Education for Teaching, 40(5), 492-506.

Nguyễn Thị Hồng Nhật, Đỗ Thị Thanh Dung, Lưu Thị Hương, Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Thị Minh Phương, Mai Thị Vân Anh (2023). Thực tiễn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tiếng Anh: Góc nhìn từ giáo viên thực hiện chương trình. Tạp chí Giáo dục, 23(05), 58-63.

Nguyen, Y. T. X., Ha, X. V., & Dinh, V. T. H. (2023). Teaching Writing to Young Learners: Vietnamese Primary School Teachers’ Beliefs. جستارهای زبانی , 14(3), 191-211.

Phạm Hùng Hiệp, Lương Đình Hải. (2023). Từng bước thực hành phương pháp thư mục lượng để làm tổng quan tài liệu. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phan Thị Tình, Lê Thị Hồng Chi, Hà Thị Huyền Diệp (2019). Bồi dưỡng năng lực dạy học tìm tòi - khám phá cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 16(3), 49-55.

Roig-Vila, R., Mengual-Andres, S., & Quinto-Medrano, P. (1988). Conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares del profesorado de Primaria. Comunicar [online], 22(45), 151-159.

Tran, T. T. (2023). Teacher Agency in Implementing the Getting-to-Know-English for Grade 1 and Grade 2: How Teachers Enacted. International Journal of Educational Reform, 32(2), 189-207.

Trương Đình Thăng, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Hải Ngọc (2021). Thực trạng học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 37, 9-13.

Wu, Y. T., & Wang, A. Y. (2015). Technological, pedagogical, and content knowledge in teaching English as a foreign language: Representation of primary teachers of English in Taiwan. The Asia-Pacific Education Researcher, 24, 525-533.

Wu, Z., & Chen, J. (2018). Teachers’ emotional experience: insights from Hong Kong primary schools. Asia Pacific Education Review, 19, 531-541.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. L., Đinh, T. D., & Lương, Đình H. (2024). Các xu hướng nghiên cứu về phát triển nghề nghiệp của giáo viên tiểu học giai đoạn 2014-2023. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 133–137. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1705

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả