Tổng quan nghiên cứu các thế hệ thư viện giai đoạn 2006-2021: phân tích dữ liệu từ Web of Science

Các tác giả

  • Vương Hồng Hạnh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Lương Đình Hải Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Phạm Thị Vân Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Hoàng Thị Ái Vân Học viện Quản lý Giáo dục
  • Phạm Ngọc Đức Tập đoàn VNPT

Tóm tắt

The development of information technology has transformed library models (also known as library generations). This article reviews studies directly related to library generations with the bibliometric methods. 93 records from 2006 to 2021 were extracted from the Web of Science database. The results showed a downward trend in publication over time. Library 2.0 plays a vital role in the research field. In addition, seven main research topics are identified, including social media, digital education, information sharing, model features, librarian skills, public libraries, and web-based libraries. The article also provides some new research trends, such as community participation, library generation models, mobile device applications, and new library services. This is a valuable information source for researchers in determining research directions in library science and managers in planning and implementing appropriate library models in line with IT development trends.

Tài liệu tham khảo

Anh, T. T. T., Ly, L. T. B., Nga, N. T. T., Thuong, N. T. T., Tran, T., & Luong, D. (2021). Bibliometric Analysis in the Studies of Speech Disorders of Preschoolers in Education between 1955 and 2019. International Journal of Early Childhood Special Education, 13(1), 152-162. https://doi.org/10.9756/int-jecse/v13i1.211018

Lê Bá Lâm, Nguyễn Hồng Minh (2018). Nghiên cứu phát triển của web cùng các “thế hệ thư viện” và đề xuất mô hình thư viện đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Thư viện Việt Nam, 6, 30-36.

Lương Đình Hải, Phan Thị Thanh Thảo, Đinh Đức Tài, Phạm Hùng Hiệp (2021). Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020: Dữ liệu từ Scopus. Tạp chí Giáo dục, 498, 1-6.

Nguyễn Hoàng Sơn (2011). Thư viện số: Hai thập kỉ phát triển trên thế giới - Bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam. Tạp chí Thông tin và Tư liệu, 2, 2-20.

Noh, Y. (2015). Imagining Library 4.0: Creating a model for future libraries. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 786-797. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2015.08.020

Pham, H. H., Dong, T., Vuong, Q., Luong, D., Nguyen, T., Dinh, V., & Ho, T. M. (2021). A bibliometric review of research on international student mobilities in Asia with Scopus dataset between 1984 and 2019. Scientometrics, 126(6), 5201-5224. https://doi.org/10.1007/s11192-021-03965-4

Trịnh Tất Đạt, Tào Ngọc Biên (2017). Ứng dụng mô hình web 3.0 nâng cao hiệu quả dịch vụ thư viện và đề xuất áp dụng tại thư viện đại học (134-142). Xây dựng phát triển thư viện số Việt Nam: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.12.2023

Cách trích dẫn

Vương , H. H., Lương , Đình H., Phạm , T. V., Hoàng , T. Ái V., & Phạm , N. Đức. (2023). Tổng quan nghiên cứu các thế hệ thư viện giai đoạn 2006-2021: phân tích dữ liệu từ Web of Science. Tạp Chí Giáo dục, 23(24), 60–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1138

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả