Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020: Dữ liệu từ Scopus

Các tác giả

  • Lương Đình Hải Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Phan Thị Thanh Thảo Trường Đại học Thành Đô
  • Đinh Đức Tài Trường Đại học Vinh
  • Phạm Hùng Hiệp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia, Hà Nội

Tóm tắt

The quality of Vietnam's higher education has increasingly improved along with the increasing number of international publications. This study aims to outline a general picture of international university publications in Vietnam on the Scopus database. The results show that the average international published growth rate of universities is 37,85% / year, in which 2019 was a year of rapid increase. Besides, the study identified four groups of universities according to the number of international publications in the whole period. Furthermore, most of the scientific productivity rankings of Vietnamese higher education institutions do not correspond to their rankings on the Vietnamese University Rankings and Webometrics Rankings. Since then, the article recommends that universities in Vietnam not only focus on improving scientific productivity but also need to synchronously develop indicators to get high rankings in the future.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2015). Nghị định Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học. Truy cập tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Nghi-dinh-73-2015-ND-CP-tieu-chuan-phan-tang-khung-xep-hang-tieu-chuan-xep-hang-co-so-giao-duc-dai-hoc-289316.aspx.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Bùi Thị Hồng Dung (2019). Nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Con số & Sự kiện. Truy cập tại http://consosukien.vn/nang-cao-chat-luong-giao-duc-dai-hoc.htm.

Công Chương (2019). Tự chủ đại học tăng sức cạnh tranh giữa các trường. Giáo dục và Thời đại. Truy cập tại https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tu-chu-dai-hoc-tang-suc-canh-tranh-giua-cac-truong--3820122.html.

DTU Research Informeta Group (2020). Top 50 cơ sở giáo dục đại học có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam 2019. Báo điện tử Thanh niên. Truy cập tại https://thanhnien.vn/giao-duc/top-50-co-so-giao-duc-dh-co-cong-bo-quoc-te-tot-nhat-viet-nam-2019-1215908.html.

Đại học Tôn Đức Thắng (n.d). Định hướng phát triển. Truy cập tại https://www.tdtu.edu.vn/gioi-thieu/dinh-huong-phat-trien.

G. Falagas M. E., Pitsouni E. I., Malietzis G. A., Pappas (2008). Comparison of PubMed, Scopus, web of science, and Google scholar: strengths and weaknesses. FASEB J., 22(2), 338-342. DOI: 10.1096/fj.07-9492LSF.

J. Benesty, J. Chen, Y. Huang, and I. Cohen (2009). Noise reduction in speech processing. In Pearson correlation coefficient. Springer Heidenberg.

Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Thị Phương, Lê Ngọc Bích, Trương Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mỹ An, Phùng Thị Hiệp, Cao Hạnh Quyên, Nghiêm Xuân Huy, Nguyễn Thời Trung, Phạm Đình Nguyên (2020). Công bố khoa học quốc tế của Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Truy cập tại https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3793/cong-bo-khoa-hoc-quoc-te-cua-viet-nam--thuc-trang-va-mot-so-khuyen-nghi.aspx (ngày 19/12/2020).

Nguyễn Văn Tuấn (2016). Năng suất công bố Việt Nam qua công bố quốc tế 2001-2005. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, 10, 49-54. Truy cập tại https://www.researchgate.net/profile/Tuan_Nguyen106/publication/309610129Vietnam_scientific_output_2001-2015_a_scientometric_analysis_in Vietnamese/links/5819ab7d08ae50812f5e370e.pdf.

S.H (2019). Công bố quốc tế của Việt Nam trong 5 năm qua. Báo điện tử Dân trí. Truy cập tại https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cac-cong-bo-quoc-te-cua-viet-nam-duoc-nhieu-quoc-gia-nghien-cuu-tim-hieu-tham-khao-20191215171245103.htm (ngày 19/12/2020).

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2020). Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 1). Trang thông tin điện tử Đại học Tôn Đức Thắng. Truy cập tại https://www.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020-04/thong-bao-tai-tro-nghien-cuu-co-ban-va-ung-dung-nam-2020-dot-1.

Tin PVcomBank (2020). PVcomBank ký kết hợp tác toàn diện cùng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Truy cập tại https://www.pvcombank.com.vn/tin-tuc/tin-pvcombank/pvcombank-ky-ket-hop-tac-toan-dien-cung-truong-dai-hoc-ton-duc-thang-1447.html?page=2 (ngày 21/12/2020).

Đã Xuất bản

20.03.2021

Cách trích dẫn

Lương, Đình H., Phan, T. T. T., Đinh, Đức T., & Phạm , H. H. (2021). Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020: Dữ liệu từ Scopus. Tạp Chí Giáo dục, 498(2), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/88

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>