Phát triển văn hoá đọc qua dự án “Đọc và hồi ứng trải nghiệm” cho sinh viên Trường Đại học Giáo dục

Các tác giả

  • Lê Hải Anh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thu Hằng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trần Linh Chi Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Reading is an indispensable need in social life so the development of reading culture becomes more noticeable. Especially for students, reading contributes to the formation of self-study skills as well as supports in the practice of communication skills, improves knowledge, develops soft skills,... Today, all students are aware of its importance. However, they have not clearly formed their reading methods, their reading culture, their the reading movement, especially their responded reading experience. Reading which is linked with the experience response will bring high educational value, consistent with the modern educational orientation. The paper researches and designs project “Reading and responding to experience” for students of the University of Education to develop reading culture, develop awareness and associate knowledge of the book with real life.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Thị Thu Hà (2016). Phát triển văn hóa đọc cho học sinh Trường Tiểu học Ban Mai. Luận văn thạc sĩ Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hoàng Thị Bích Thủy (2015). Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên của Trường Đại học Thương mại. Luận văn Thạc sĩ Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Phương Liên (2018). Những yếu tố ảnh hưởng đến văn hoá đọc trong kỉ nguyên số. Thư viện số tài liệu Đại học Quốc Gia Hà Nội. Truy cập tại: <https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/72204/1/

HoiThaoVanHoaTrongKyNguyenSo%205.pdf>.

Phạm Thị Thu Hương (2016). Hồi ứng trải nghiệm và tổ chức hoạt động hồi ứng trải nghiệm của bạn đọc học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 6, 52-57; 28.

Vũ Dương Thúy Ngà (2020). Sách và cuộc sống. NXB Giáo dục Việt Nam.

Vũ Thị Thu Hà (2013). Văn hoá đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2, 20-27.

Đã Xuất bản

05.07.2021

Cách trích dẫn

Lê , H. A., Nguyễn , T. H., & Trần , L. C. (2021). Phát triển văn hoá đọc qua dự án “Đọc và hồi ứng trải nghiệm” cho sinh viên Trường Đại học Giáo dục. Tạp Chí Giáo dục, 505(1), 24–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/171

Số

Chuyên mục

Các bài báo