Ứng dụng Podcast trong phát triển học liệu số đối với mô hình dạy học kết hợp cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn

Các tác giả

  • Vũ Minh Hiền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Tuyết Anh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội/ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Hải Anh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The Blended Learning model has emerged as a pivotal trend in higher education in Vietnam, aligning with global advancements. Pedagogical universities, with the unique nature of their pedagogy programs, are well-suited to implement Blended Learning, driving innovation and enhancing pedagogical programs. This initiative aims to prepare a workforce capable of meeting the requirements of the 2018 Literature General Education Curriculum. This paper explores the current situation and demand for developing digital learning resources within the Blended Learning model for students of Philology Teacher Education. It proposes solutions for integrating Podcasts into the development of digital learning resources. By assessing the effectiveness of Podcast applications in this context, the paper advocates for innovative approaches for educators to leverage and advance Podcasts in Literature education, catering to both secondary schools and higher education institutions in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 về việc quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lí giáo dục.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018 ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

Campbell, G. (2005). Podcasting in education. EDUCAUSE, Nov/Dec, 5(2005), 33-44.

Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The Internet and Higher Education, 18, 414.

Hew, K. F. (2009). Use of audio Podcast in K-12 and higher education: A review of research topics and methodologies. Educational Technology Research and Development, 57, 333-357.

Lã Phương Thúy (2019). Sử dụng công nghệ trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 458, 32-36.

Lã Phương Thúy, Nguyễn Quỳnh Mai, Vũ Minh Hiền (2021). Thiết kế và sử dụng Infographic trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 505, 18-23.

McGarr, O. (2009). A review of Podcasting in higher education: Its influence on the traditional lecture. Australasian Journal of Educational Technology, 25(3).

Merhi, M. I. (2015). Factors influencing higher education students to adopt Podcast: An empirical study. Computers & Education, 83, 32-43.

Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn (2021). Ngữ văn 6 (bộ Cánh Diều, tập 1). NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Nguyệt Minh (2019). Ứng dụng Podcast trong việc cải thiện kĩ năng nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Điện lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 48(4B), 83-90.

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Khánh Huyền (2023). Thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết văn bản thông tin ở môn Ngữ văn cho học sinh phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 52 (3C), 14-26.

Rajic, S. (2013). Educational use of podcast. In The Fourth International Conference on e-Learning (pp. 90-94).

Trần Thị Kim Dung (2017). Hiệu quả của Podcast và wiki đối với kĩ năng nghe và viết của sinh viên tiếng Anh tại phân hiệu KonTum của Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 02(111), 153-156.

Tải xuống

Đã Xuất bản

10.03.2024

Cách trích dẫn

Vũ, M. H., Nguyễn , T. T. A., & Lê, H. A. . (2024). Ứng dụng Podcast trong phát triển học liệu số đối với mô hình dạy học kết hợp cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn. Tạp Chí Giáo dục, 24(5), 29–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1510

Số

Chuyên mục

Các bài báo