Phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học nội dung “lượng giác” ở trường trung học phổ thông

Các tác giả

  • Cao Thị Hà Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lý Viết Giang Cao học K27, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Phan Thị Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

One of the goals of the new education program is to form and develop students' general competencies, including computational competence. Therefore, the work of developing computational competence for high school students is to meet the new requirements of society in terms of human resources. The article presents a number of measures to develop computational competence for students in teaching trigonometric content in high schools. In order to help students master the knowledge and develop computational competence in teaching trigonometric content, teachers need to train them to proficiently use calculations, formula transformations, symbols, and calculations related to supply, quantitative angle and quantity method, know how to apply this knowledge to solve math and real life problems.

Tài liệu tham khảo

Acara (2019). Program of research: Key finding for four international comparative studies.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Đức Thái (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Joanna, T., Diana, L., Dilys, P., Patrick, P., Ben, F., Suzanne, W., Victoria, B., Michael, A. (2010). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press.

Johnston, M., Thomas, G., Ward, J. (2009). The Development of students’ ability in strategy and knowledge. New Zealand Numeracy Development Projects, 49-57.

Merrilyn, G., Gloria, S., Colleen, V. (2007). Teaching secondary School Mathematics. Research and practice for the 21st century, Allen & Unwin.

Nguyễn Chiến Thắng, Vũ An Hưng (2017). Khai thác một số tình huống trong dạy học môn Toán lớp 10 nhằm phát triển năng lực tính toán cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 402, 48-52.

Nguyễn Dương Hoàng, Nguyễn Danh Ngôn (2019). Phát triển năng lực tính toán cho cho học sinh trong dạy học chương “Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số Logarit” (Giải tích 12). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 194-196.

Nguyễn Hồng Ngự, Phan Bá Lê Hiền (2018). Bồi dưỡng giáo viên toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh thông qua các tình huống thực tiễn. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 168-171.

Steen, L.A. (2001). Mathematics and Numeracy, two Literacies one Language. Journal of the Singapore Association of Mathematics Educator, 6(1).

Đã Xuất bản

05.09.2021

Cách trích dẫn

Cao , T. H., Lý , V. G., & Phan , T. P. T. (2021). Phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học nội dung “lượng giác” ở trường trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 509(1), 25–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/216

Số

Chuyên mục

Các bài báo