Năng lực tính toán trong chương trình giáo dục của một số quốc gia và xây dựng khung năng lực tính toán của học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam

Các tác giả

  • Cao Thị Hà Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đặng Xuân Cương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Thị Quốc Hòa Phòng GD-ĐT thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt

Vietnam is implementing renovation of the general education program, shifting from content-oriented education to education oriented to developing learners' quality and capacity. According to the general education program of Ministry of Education and Training, computing capacity is considered as one of the general competencies that need to be formed for students. The article presents some research on computing capacity in educational curricula of some countries and applies it to propose a framework of computing competence of junior high school students in Vietnam. In order to foster computing competence for secondary school students, in the process of teaching Mathematics, teachers need to flexibly apply teaching methods suitable to the teaching content.

Tài liệu tham khảo

Acara (2019). Program of research: Key finding for four international comparative studies.

Blomhoj, M., Jensen, T. H. (2007). What’s all the fuss about competencies? Modelling and applications in mathematics education. The 14th ICMI study (45-56). New York, NY: Springer.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Đức Thái (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học cơ sở. NXB Đại học Sư phạm.

Johnston, M., Thomas, G., Ward, J. (2009). The Development of students’ ability in strategy and knowledge. New Zealand Numeracy Development Projects, 49-57.

Steen, L.A. (2001). Mathematics and Numeracy, two Literacies one Language. Journal of the Singapore Association of Mathematics Educator, 6(1).

Merrilyn, G., Gloria, S., Colleen, V. (2007). Teaching secondary School Mathematics. Research and practice for the 21st century, Allen & Unwin.

Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn (1992). Tâm lí học. NXB Giáo dục.

Xavier Roegiers (1996). Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển năng lực ở nhà trường. NXB Giáo dục.

Zuriati Sabidin, Zaleha Ismail, Zaidatun Tasirand, Mohd Nihra Haruzuan Mohamad Said (2017). A case study to identify level of numeracy competence among high achievers. Journal of Computational and theoretical Nanoscience, 23, 8313-8315.

Đã Xuất bản

20.07.2021

Cách trích dẫn

Cao , T. H., Đặng , X. C., & Nguyễn , T. Q. H. (2021). Năng lực tính toán trong chương trình giáo dục của một số quốc gia và xây dựng khung năng lực tính toán của học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 506(2), 9–15. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/179

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả