Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học chương “Tập hợp - Mệnh đề” (Đại số 10)

Các tác giả

  • Cao Thị Hà Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Phương Thảo Sinh viên Toán K51, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong qúa trình dạy học là một trong các mục tiêu quan trọng trong quá trình dạy học toán ở trường phổ thông. Trong chương trình môn toán ở trường Trung học phổ thông “Tập hợp – Mệnh đề” là nội dung quan trọng vì qua học tập nội dung này học sinh sẽ có được vốn từ vựng toán học quan trọng, thấy được mối quan hệ giữa các mệnh đề toán học và là cơ sở để học sinh phát triển kĩ năng tư duy và lập luận toán học.Dựa trên kết quả nghiên cứu ở trong và ngoài nước, bài báo tổng hợp lại một số vấn đề cơ sở lý luận để làm tiền đề cho việc đề xuất ba biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học chương “Tập hợp- Mệnh đề”.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

David K. Berlo (1964). The Process of Communication: An Introduction theory. Holt, Rinehart and Winston Publishing.

Febry Tiffanya, Edy Surya, Asmin Panjaitan, Adi Syahputra (2017). Analysis mathematical communication Skills students at the grade IX junior high school. International Journal of advance research and innovative ideas in education, IJARIIE-ISSN(O)-2395-4396, (2), 2160-2164.

John Anderson (2015).Cognition Psychology and its implication. Worth Publishers.

Leonard M. Kennedy, Steven Tipps (1994). Guiding children’s learning of mathematics. Wadsworth Pub. Co.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000). Principles and Standards for School mathematics. Reston, VA: Author. www.nctm.org.

Nguyễn Hữu Châu (2005). Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học. NXB Giáo dục.

OECD (2013). PISA 2012 assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. OECD Publishing.

Polya, G (1973). How to solve it. Pricenton Uninersity Press.

Trần Văn Hạo (tổng chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Tài (2006). Đại số 10. NXB Giáo dục.

Vũ Thị Bình (2016). Bồi dưỡng năng lực biểu diễn Toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 6, lớp 7. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Xavier Roegiers (1996). Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường. NXB Giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Cao, T. H., & Nguyễn, T. P. T. (2021). Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học chương “Tập hợp - Mệnh đề” (Đại số 10) . Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 22–28. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/7

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả