Tổ chức hỗ trợ phụ huynh thực hiện can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ở nhà trong thời kì Covid-19 tại tỉnh Ninh Thuận

Các tác giả

  • Tôn Thất Nhật Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận
  • Nguyễn Thị Cẩm Hường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

The Covid-19 pandemic has pushed many children into risk of not being able to study, including children with disabilities due to limited access to remote learning. In this study, we adapted early intervention for children with disabilities by enhancing parental involvement. The parents were trained online and then teachers went to their homes to guide parents. After that, parents conduct early intervention activities for their children at home under regular supervision and advice from teachers through online discussion. The results show that with the greater participation of parents, children with disabilities, even though they study at home, still achieve a higher level of intervention goals than being able to intervene at the center. Moreover, children with disabilities are guaranteed to be safe and continue to be educated. This form also brings many benefits to parents, teachers and the center to support and develop inclusive education for children with disabilities. The limitations of this form are also discussed.

Tài liệu tham khảo

Hoàng Thị Hoa, Lê Hương Giang, Trịnh Thị Hiền, Vũ Song Hà, Trần Hùng Minh, Nguyễn Thị Mai Anh (2017). Ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỉ: thử nghiệm trong bối cảnh hạn chế nguồn lực. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỉ”. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 75-86.

Phạm Minh Mục (2016). Nghiên cứu xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia, mã số: KHGD/16-20.ĐT.031.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Trần Ngọc Giao, Lê Văn Tạc (2010). Quản lí Giáo dục hòa nhập. NXB Phụ nữ.

Trần Thị Lệ Thu, Trần Văn Công, Khúc Năng Toàn, Nguyễn Thị Kim Hoa, Đào Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Nha Trang (2015). Những định hướng can thiệp thực chứng cho trẻ tự kỉ qua các trường hợp cụ thể tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 8, 44-49.

Trần Thị Thiệp, Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành (2019). Giáo trình Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. NXB Giáo dục Việt Nam.

UNESCO (2020). COVID-19 Educational Disruption and Response. https://en.unesco.org/news/covid-19-educational-disruption-and-response

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.12.2021

Cách trích dẫn

Tôn , T. N., & Nguyễn , T. C. H. (2021). Tổ chức hỗ trợ phụ huynh thực hiện can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ở nhà trong thời kì Covid-19 tại tỉnh Ninh Thuận. Tạp Chí Giáo dục, 2(516), 49–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/310

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả