Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo mô hình giáo dục STEAM cho nhóm trẻ khuyết tật phát triển

Các tác giả

  • Nguyễn Như Huệ Học viên cao học khoá K32, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Thị Kim Phượng Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng Kĩ năng sống Nụ cười hồng
  • Nguyễn Thị Cẩm Hường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Lê Kim Anh Trường Phổ thông liên cấp Tây Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hoa Xuân Trung tâm Giáo dục đặc biệt Khánh Tâm
  • Trần Thị Hương Quỳnh Câu lạc bộ Cá Chép Xanh
  • Nguyễn Kim Trường Đại học FPT

Tóm tắt

In inclusive education, children with developmental disabilities need continued support to develop the necessary skills for high-quality and effective inclusive learning. There are many types of intervention activities for children with developmental disabilities, including group experiential activities. Experiential activities based on the STEAM educational model are believed to be strongly positive and appropriate for the development of inclusive skills for children with developmental disabilities. This article proposes and organizes a number of experiential activities following the STEAM educational model for children with developmental disabilities. The results highlight that through these activities, children with developmental disabilities have the opportunity to improve skills such as cooperation, communication, reading comprehension skills, the ability to share emotions; and to nurture positive emotions.

Tài liệu tham khảo

APA - American Psychiatric Association (2013). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Hoàng Thị Phương, Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vũ Thanh Vân (2021). Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Maslyk, J. (2016). STEAM Makers: Fostering Creativity and Innovation in the Elementary Classroom. Corwin Press.

Nguyễn Thị Cẩm Hường, Lê Kim Anh, Nguyễn Kim, Nguyễn Thị Hoa Xuân, Nguyễn Như Huệ, Trần Thị Hương Quỳnh (2020). Trang bị kĩ năng hòa nhập cho trẻ khuyết tật phát triển thông qua hoạt động dã ngoại. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Can thiệp sớm - Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật phát triển”. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tr 265-276.

Pomeroy, R. (2016). From STEM to STEAM: Science and Art Go Hand-in-Hand. Scientific American.

Trần Thị Thiệp, Bùi Thị Lâm, Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành (2006). Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. NXB Giáo dục Việt Nam.

UN - United Nation (2017). Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. General Assembly.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.03.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, . N. H., Nguyễn , T. K. P., Nguyễn , T. C. H., Lê , K. A., Nguyễn , T. H. X., Trần , T. H. Q., & Nguyễn , K. (2023). Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo mô hình giáo dục STEAM cho nhóm trẻ khuyết tật phát triển. Tạp Chí Giáo dục, 23(4), 25–30. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/651

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả