Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng cốt lõi cho sinh viên ngành Kĩ thuật ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Thủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Minh Khánh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hoàng Anh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

For engineering students, practicing core skills is a critical issue that directly determines the success of their careers in the future. Based on the general theory of the core skills of Engineering students and the situation of training core skills for students at Ho Chi Minh City University of Technology and Education, the article proposes a number of measures to  train core skills for Engineering students. Training core skills would improve the their adaptability to increasing requirements of society; thereby exerting positive impacts on the relationships between lecturers and students, and among students.

Tài liệu tham khảo

Amin, N. (2016). Core skills Training in a Teacher Training Programme. International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT (pp. 14-17). Antalya: Turkey.

Amran, M. S. (2019). Creative problem-Solving (CPS) skills among University Students. Creative Education, 10(12), 3049-3058.

Assaraf, O. B. (2009). University science graduates' environmental perceptions regarding industry. Journal of Science Education and Technology, 8(5), 367-381.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Eward, F. M. (2007). Rethinking Engineering education the CDIO approach (biên dịch: Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh). NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Phê (2003). Từ điển tiếng Việt. Viện Ngôn ngữ học. NXB Đà Nẵng.

Hung, W. (2008). Enhancing systems - thinking skills with modeling . British Journal of Educational Technology, 39(6), 1099-1120.

Male, S. A. (2010). Generic Engineering competencies: A review and Modelling Approach. Education Research and Perspectives, 37(1), 25-51.

Moaveni, S. (2010). Engineering Fudamentals: An Introduction to Engineering. USA: ISBN 978-1-4390-6028-1.

Nguyễn Văn Tuấn. (2012). Phương pháp dạy học chuyên ngành Kĩ thuật. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Petrovski (1982). Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm (người dịch: Đỗ Văn). NXB Giáo dục.

Phạm Tuấn Ngọc, Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh, Trần Đại Nguyên, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Minh Hà (2017). Nhập môn về kĩ thuật. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Reisner, S. (2012). Technical communication - the missing discipline in ICT studies. University of Applied Sciences.

Shaw, M. C. (2001). Engineering Problem solving: A classical Perspective. Norwich, NY: Noyes Publications.

Trần Trọng Thủy (1992). Một số lí thuyết về hoạt động học tập. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 2, 4-6.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T., Nguyễn , M. K., & Hoàng , A. (2022). Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng cốt lõi cho sinh viên ngành Kĩ thuật ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 22(2), 46–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/331

Số

Chuyên mục

Các bài báo