Thực trạng đảm bảo chất lượng dạy học qua mạng ở một số trường đại học tại Việt Nam hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Thủy Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bùi Văn Hồng Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Văn Tứ Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Ngọc Phương Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Đào Tiên Trường Cán bộ quản lí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Quality assurance in online education is an important factor with an increasing priority for educational organizations and universities worldwide. In the context of the rapid development of information technology and the rise of distance learning, especially following the pandemic, ensuring quality in an online environment has become the top goal. The article analyzes aspects of quality assurance in online education from the perspective of managers of this system at universities. Ensuring educational quality can help create an interesting, attractive and reliable learning environment for students, along with the continuous development of universities and the education system in general. However, it requires the development of up-to-date and relevant learning content, the promotion of the student-instructor interaction, the use of advanced educational technology, and the establishment of fair and reliable assessment structures.

Tài liệu tham khảo

Allen, N., & Oakland, J. (1988). Quality Assurance in the Textile Industry: Part I. International Journal of Quality & Reliability Management, 5(5), 25-37.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Hà Thị Thúy, Trần Thị Hiền Lương, Đào Văn Toàn, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh (2021). Một số vấn đề về giáo dục trực tuyến. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt tháng 1, 37-42.

Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining Quality. Assessment and Evaluation in HE, 18(1), 9-14.

Hoàng Phê (chủ biên), Bùi Khắc Việt, Chu Bích Thu, Đào Thản, Hoàng Văn Hành, Lê Kim Chi, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Thuý Khanh, Nguyễn Văn Khang, Phạm Hùng Việt,

Trần Cẩm Vân, Trần Nghĩa Phương, Vũ Ngọc Bảo, Vương Lộc (2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học.

Lê Đình Sơn (2016). Quản trị trường đại học theo tiếp cận chất lượng - Một số hạn chế hiện nay và khuyến nghị. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 126, 33-35.

Lê Huy Tùng (2020). Một số đề xuất cho lựa chọn mô hình kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 36, 1-5.

Newton, J. (2012). 1st European Forum for Quality Assurance. Munich.

Nguyễn Quang Giao (2017). Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng trường đại học hiện nay. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 138, 21-24.

Phan Thị Bích Lợi (2021). Đề xuất quy trình thiết kế dạy học trực tuyến. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 42, 7-12.

Sử Ngọc Anh (2016). Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 125, 39-41.

Visscher, A. I. (2009). Improving Quality Assurance in European Vocational Education and Training: Factors influencing the Use of Quality Assurance Findings. Springer.

Tải xuống

Đã Xuất bản

10.03.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T., Bùi , V. H., Nguyễn , V. T., Nguyễn , N. P., & Phạm , Đào T. (2024). Thực trạng đảm bảo chất lượng dạy học qua mạng ở một số trường đại học tại Việt Nam hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 24(5), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1518

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả