Phát triển năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho giáo viên phổ thông

Các tác giả

  • Mỵ Giang Sơn Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

Năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử như hai năng lực quan trọng và cần thiết trong hệ thống năng lực cần có của giáo viên phổ thông để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường thế kỉ XXI. Bài báo trình bày khái niệm, phân tích biểu hiện của năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử của giáo viên ở trường phổ thông, các biện pháp của trường sư phạm và trường phổ thông trong đào tạo và bồi dưỡng để hình thành, phát triển, nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho giáo viên phổ thông. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các trường sư phạm và phổ thông trong đào tạo và bồi dưỡng năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 06/ TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Hoàng Phê (chủ biên, 2000). Từ điển tiếng Việt. NXB Khoa học Xã hội.

Nguyễn Công Khanh (chủ biên), Đào Thị Oanh (2019). Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NBX Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thúy Dung (2020). Hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, số 27, tr 18-23.

Phạm Viết Vượng (2014). Giáo dục học. NXB Đại học Sư phạm.

Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 ban hành Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”.

Trần Khánh Đức, Trịnh Văn Minh (2013). Nghiên cứu nhu cầu và xây dựng mô hình đào tạo theo năng lực trong lĩnh vực giáo dục. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia, mã số: QGTĐ 11.19.

Trần Ngọc Thêm (1999). Cơ sở văn hóa Việt Nam. NXB Giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2021

Cách trích dẫn

Mỵ, G. S. (2021). Phát triển năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho giáo viên phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 52–55. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/41

Số

Chuyên mục

Các bài báo