Đề xuất biện pháp quản lí hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tại các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Mỵ Giang Sơn Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

In recent days, principals of secondary schools in Ho Chi Minh City have put effort into managing the school violence prevention and intervention and have attained remarkable successes. However, there were limitations in some activities, including propaganding to local community, organizing psychological counseling, and establishing response plans for stopping school violence from occurring and interventing when it happens. This paper proposes three specific measures to principals of secondary schools in Ho Chi Minh City for overcoming these limitations. The measures will be a useful document for secondary school principals in Ho Chi Minh City to improve the effectiveness of school violence prevention in the coming time.

Tài liệu tham khảo

Bộ Công an và Bộ GD-ĐT (2015). Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bộ GD-ĐT (2017a). Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT (2017b). Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 về Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

Bộ GD-ĐT (2017c). Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông.

Chính phủ (2017). Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Mỵ Giang Sơn (2020). Quản lí hoạt động phòng, chống bạo lực học đường ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 26, tr 14-18.

Nguyễn Thị Thúy Dung (2020). Phân tích nội dung các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số 475, tr 1-5.

Nguyễn Thị Thúy Dung, Mỵ Giang Sơn (2020). Quản lí hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tại các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Sài Gòn, mã số: CS2019-76.

Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 ban hành Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”.

Đã Xuất bản

05.04.2021

Cách trích dẫn

Mỵ , G. S. (2021). Đề xuất biện pháp quản lí hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tại các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 499(1), 21–25. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/94

Số

Chuyên mục

Các bài báo