Đề xuất mô hình đào tạo theo tiếp cận năng lực đầu ra ở các trường đại học

Các tác giả

  • Mỵ Giang Sơn Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

Competency-based training focuses on developing learners' competencies, preparing them to meet work, life and social requirements upon graduation. Therefore, competency-based training has become a substantial trend in higher education. The article outlines a number of theoretical issues on competency, competency-based approach, and clarifies that competency-based approach in education aims towards educational goals according to UNESCO; proposes a training model according to the output competency approach at universities, analyzes the elements of the model and the benefits of applying this model in training. Universities can refer to and apply the model in their training activities, helping their graduates to meet the job and labor market requirements.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2016). Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Chế Thị Hải Linh (2019). Quản lí đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/ khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Hoàng Phê (chủ biên), Bùi Khắc Việt, Chu Bích Thu, Đào Thản, Hoàng Tuệ (1998). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học.

Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Thị Diễm My (2017). Phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh phổ thông. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hữu Hợp (2022). Đề xuất mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật. Tạp chí Giáo dục, 22(1), 21-27.

Nguyễn Phan Quang (2021). Quản lí đào tạo các chương trình chất lượng cao trình độ đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục.

Nguyễn Thị Kim Dung (chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn Thanh Bình (2015). Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo định hướng hình thành năng lực nghề cho sinh viên các trường đại học sư phạm. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Khánh Đức (2014). Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Kiểm (2016). Quản lí và lãnh đạo nhà trường hiệu quả - tiếp cận năng lực. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Ngọc Thêm (chủ biên), Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Minh Đăng, Trần Văn Đoàn, Nguyễn Duy Mộng Hà (2022). Triết lí giáo dục Việt Nam: Từ truyền thống đến hiện đại. NXB Giáo dục Việt Nam.

Vũ Dũng (chủ biên, 2000). Từ điển Tâm lí học. NXB Khoa học Xã hội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02.10.2023

Cách trích dẫn

Mỵ , G. S. (2023). Đề xuất mô hình đào tạo theo tiếp cận năng lực đầu ra ở các trường đại học. Tạp Chí Giáo dục, 23(19), 28–33. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1059

Số

Chuyên mục

Các bài báo