Đề xuất quy trình dạy học phân hóa theo phong cách học tập trong dạy học chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11)

Các tác giả

  • Lê Thị Phượng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hoà Bình

Tóm tắt

Differentiate instruction is an approach in teaching that chooses the content, organizational form, methods, and means of teaching to suit the student's cognitive ability and learning style to create the best learning opportunities for each student. Based on the theoretical basis, the article generalizes the concepts, roles, principles, and forms of differentiated teaching, then proposes a process of organizing differentiated teaching in teaching “Metabolism of Matter and energy” chapter, Biology 11. The learning process and diverse learning activities in differentiated learning have created excitement and attracted students to actively participate in the learning process, develop students' competence and improve learning quality in the high schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Dunn, R. (1996). How to implement and supervise a learning style program. Alexandria, Va: Association for Supervision and Curriculum Development.

Fleming, N., and Baume, D. (2006). Learning Styles Again: VARKing up the right tree!. Educational Developments, SEDA Ltd, 7(4), 4-7.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. New Jersey, USA: Prentice Hall.

Lê Thanh Oai (2014). Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học. Tạp chí Giáo dục, 348, 28-30.

Lê Thị Thu Hương (2016). Phát triển năng lực dạy học phân hóa - Nội dung quan trọng trong đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, 377, 13-15; 32.

Nguyễn Thị Thu Anh (2017). Tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phan Thị Thanh Hội, Võ Thị Thúy Loan (2019). Vận dụng dạy học phân hóa để thiết kế và tổ chức hoạt động học tập chương Cảm ứng - Sinh học 11. Tạp chí Giáo dục, 462, 59-bìa 3; 5.

Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classrooms (2nd). Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thị Thanh Huyền (2020). Nâng cao năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, 480, 5-9.

Đã Xuất bản

20.09.2021

Cách trích dẫn

Lê , T. P., & Nguyễn , T. T. T. (2021). Đề xuất quy trình dạy học phân hóa theo phong cách học tập trong dạy học chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11). Tạp Chí Giáo dục, 510(2), 18–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/226

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả