Một số nội dung xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên các cấp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay

Các tác giả

  • Lê Thị Hương Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
  • Phan Chí Thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
  • Mai Huy Phương Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
  • Võ Văn Minh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
  • Nguyễn Xuân Hiếu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
  • Trần Hải Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
  • Nguyễn Thị Thu Hằng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Tóm tắt

Developing teaching personnel in education and training is one of the basic contents of education reform. From the theoretical and empirical review of existing literature on evaluating the quality of teachers in schools and educational institutions, this study shows the current situation of teaching staff in schools in order to forecast the quantity and quality of schoolteachers and propose solutions to develop teaching staff for all educational levels to meet the requirements of education and training innovation in Quang Tri province. The research results contribute to providing the theoretical and practical foundation for developing teaching staff, implementing the policy and management of teacher quality in the aim of establishing a consistent system with well-developed human resources at each school, each locality and the whole country in the near future.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD-ĐT).

Đặng Bá Lãm (chủ biên, 2005). Quản lí nhà nước về giáo dục - Lí luận và thực tiễn. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đinh Quang Báo (2015). Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 355, 1-4.

Fullan, M., & Hargreaves, A. (1992). Teacher Development and Educational Change. Routledge.

Huỳnh Tố Chân (2018). Một số biện pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 57-59; 121.

Lênin (1976). Bàn về Giáo dục. NXB Sự thật.

Phạm Minh Hạc (2001). Về vấn đề phát triển con người thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Phạm Tất Dong (2005). Trí thức Việt Nam thực tiễn và triển vọng. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Phan Chí Thành (2018). Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến. Tạp chí Giáo dục, 421, 43-46.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Vlcek, R., Trunecek, J., Nový, I., & Drucker, P. F. (1997). Peter F. Drucker on management. Journal for East European Management Studies, 2(1), 79-96.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11.01.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. H., Phan , C. T., Mai , H. P., Võ , V. M., Nguyễn , X. H., Trần , H., & Nguyễn , T. T. H. (2023). Một số nội dung xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên các cấp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(1), 46–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/558

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả