Năng lực học tập trực tuyến và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng ở tỉnh Thừa Thiên Huế: thực trạng và giải pháp

Các tác giả

  • Lê Thanh Hiếu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Ngọc Bé Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Hoàng Phước Lộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
  • Phan Chí Thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Tóm tắt

Online learning competence is one of the essential competencies of teachers at general education institutions during the 4th revolution industry. In Vietnam, the online training model has received great attention in order to implement the requirements of the 2018 General Education Curriculum. However, neither has the implementation and organization of this model been properly addressed by the educational leaders at general education institutions, nor have the infrastructure conditions, especially in the central regions of Vietnam such as Thua Thien Hue province, been sufficient. This article presents the current situation of online learning competence and infrastructure conditions meeting the online teacher training requirements in Thua Thien Hue province. Accordingly, the authors propose some solutions to improve teachers’ online learning competencies through the application of information technology in teacher training and retraining.

Tài liệu tham khảo

Berg, A. (2011). Sakai CLE Courseware Management: The Official Guide, Ian Dolphin.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lí giáo dục.

Books Llc (2010). Free Educational Software: ATutor, Moodle, Sakai Project, Scratch, ELML, Dokeos, LAMS, Alice, OLAT, Anki, UKnow4Kids, Edubuntu, Etoys, ITALC. General Books Publishing.

Frac Press (2012). Atutor: Professional development, Web Content Accessibility Guidelines, World Wide Web Consortium. Frac Press Publishing.

Huettner, B. (2008). Adobe Captivate 3: The Definitive Guide. Wordware Publishing.

Jos R. Gomis Fuentes (2012). Gestin De Plataformas Educativas Online: Dokeos, Moodle Y Claroline. Createspace Independent Publishing.

Koo, J. (2020). Moodle for Learning Management System (LMS): A Practical and Visual Guidebook of Administrator and Instructor for Distance Education. Material Publishing.

Shymkova, I., Tsvilyk, S., & Solovei, V. (2021). Use of Learning Management System Ilias in teaching technologies for intending teachers of secondary and vocational education. Vinnytsia State Pedagogical University.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (2022). Hệ thống đào tạo trực tuyến, http://sph-e.dhsphue.edu.vn và Hệ thống hỗ trợ học trực tuyến trên nền Moodle. http://elearning.dhsphue.edu.vn

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. H., Nguyễn , T. N. B., Hoàng , P. L., & Phan , C. T. (2023). Năng lực học tập trực tuyến và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng ở tỉnh Thừa Thiên Huế: thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Giáo dục, 22(23), 48–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/606

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả