Dạy học khái niệm “Hình hộp chữ nhật” (Toán 7) theo mô hình học tập trải nghiệm

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Thuận Trường Đại học Vinh
  • Phạm Thị Thương Học viên lớp PPT21.1, Trường Đại học Sài Gòn; Trường THCS Kiến Thiết, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Sỹ Nam Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

The experiential learning model is applied to teaching practical content with great effectiveness as a tool to help learners improve their ability to self-discover and acquire knowledge and exploit learners’ strengths in learning new knowledge. This study introduces the steps of David A. Kob's experiential learning model and applies this model to teaching the concept “Rectangular box” (Math 7). Through teaching according to the experiential learning model, students can experience and experiment with models of familiar real objects to form the concept of “rectangular box”. Consequently, the students can easily shift from practical experience to knowledge construction and acquisition, having a positive attitude in learning, thereby contributing to improving the quality of Math teaching in schools.

Tài liệu tham khảo

Avelino, G. I. J., & Joseph, D. R. (2017). Exploring mathematics achievement goals using Kolb’s learning style model. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 5, 19-24.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cranton, P. (2011). A transformative perspective on the scholarship of teaching and learning. Higher Education Research and Development, 30, 75-86. http://doi.org/10.1080/07294360.2011.536974

Đào Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hằng (2018). Học tập trải nghiệm - Lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 433, 36-40.

Gibson, C. H. (1991). A Concept Analysis of Empowerment. Journal of Advanced Nursing, 16, 354-361. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.1991.tb01660.x

Kolb, D. A. (1984). Experiment learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Morris, T. H. (2020). Experiential learning - a systematic review and revision of Kolb’s model. Interactive Learning Environments, 28(8), 1064-1077.

Nguyễn Văn Hạnh (2017). Học tập trải nghiệm: Một lí thuyết học tập đóng vai trò trung tâm trong đào tạo theo năng lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 14(1), 179-187.

Trần Văn Hoan, Nguyễn Văn Thà (2020). Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm trong thiết kế và tổ chức dạy học học phần “Xác suất thống kê” cho sinh viên khối ngành kinh tế, Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 85-89.

Weinberg, A. E., Basile, C. G., & Albright, L. (2011). The Effect of an Experiential Learning Program on Middle School Students’ Motivation Toward Mathematics and Science. Research in Middle Level Education, 35, 1-12. https://doi.org/10.1080/19404476.2011.11462086

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.11.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. T., Phạm , T. T., & Phạm , S. N. (2023). Dạy học khái niệm “Hình hộp chữ nhật” (Toán 7) theo mô hình học tập trải nghiệm. Tạp Chí Giáo dục, 23(22), 7–10. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1102

Số

Chuyên mục

Các bài báo