Vận dụng mô hình 5E vào dạy học phần “Lắp ráp mô hình kĩ thuật” ở tiểu học theo định hướng giáo dục STEM

Các tác giả

  • Nguyễn Hồng Dương Trường Đại học Hải Phòng
  • Phạm Thị Hiền Anh Trường Đại học Hải Phòng
  • Nguyễn Thùy Dung Trường Đại học Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Mỹ Duyên Trường Đại học Hải Phòng

Tóm tắt

STEM is a learning model that is increasingly popular in Vietnam's general education program. The article discusses the content and process of applying STEM education methods to the ‘Assembling Technical Models’ subject of grade 4 and 5 in primary schools in order to connect theoretical knowledge with the real world, solve practical problems, enhance students' interest, develop students' competencies and qualities, contributing the quality of teaching to meet the requirements of the new general education program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2019). Tài liệu tập huấn xây dựng chủ đề giáo dục STEM.

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, 5, 88-98.

Đoàn Chi, Huỳnh Liễu, Trần Thị Thu (2011). Kĩ thuật 5. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đoàn Chi, Vũ Hài, Huỳnh Liễu, Trần Thị Thu (2011). Kĩ thuật 4. NXB Giáo dục Việt Nam.

Lê Huy Hoàng (2017). Thuyết minh đề tài khoa học cấp quốc gia, mã số đề tài KHGD/16-20.ĐT.039.

Lê Xuân Quang (2017). Dạy học môn Công nghệ phổ thông theo định hướng giáo dục STEM. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tsupros N, R. Kohler, & J. Hallinen (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit 1 and Carnegie Mellon, Pennsylvania.

Đã Xuất bản

20.03.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. D., Phạm, T. H. A., Nguyễn, T. D., & Nguyễn, T. M. D. (2021). Vận dụng mô hình 5E vào dạy học phần “Lắp ráp mô hình kĩ thuật” ở tiểu học theo định hướng giáo dục STEM. Tạp Chí Giáo dục, 498(2), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/80

Số

Chuyên mục

Các bài báo