Xây dựng và sử dụng bộ học liệu gắn với Khu du lịch quốc gia chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam để tổ chức dạy học chủ đề “Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và phát triển bền vững” (Sinh học 12)

Các tác giả

  • Đặng Thị Tuyến Trường THPT A Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  • Nguyễn Thùy Dung Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hằng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Lân Hùng Sơn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Teaching through practical problems helps students learn, discover, and build knowledge from problems that exist in practice, selected by teachers, and included in the teaching process. At the same time, students apply the knowledge and skills gained from classroom lessons to solve real-life problems. Depending on the content of knowledge and learning conditions, it is possible to transfer practical problems into classes or bring theoretical knowledge into the classroom to solve practical problems. However, it will be convenient and effective for students to learn from practical problems built into learning materials by teachers. The effectiveness and convenience of using learning materials depend on the teacher's ability to transform practical problems into learning problems. This study proposes a process for building learning materials from practical issues of Tam Chuc Pagoda National Tourist Area, Ha Nam province, and a method for organizing teaching on the topic of Ecology of restoration, conservation, and development. The results of this research are meaningful for students majoring in Biology Pedagogy and biology teachers in teaching to meet the requirements of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018 về Ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bùi Hiền (2013). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Nguyễn Lộc (chủ biên), Nguyễn Thị Lan Phương, Đặng Xuân Cương, Trịnh Thị Anh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Vân (2016). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thanh Nga, Hoàng Phước Muội, Nguyễn Đắc Thanh, Phạm Đình Văn, Trịnh Lê Hồng Phương (2019). Dạy học tích hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Hằng Nga, Dương Tiến Sỹ, Trần Thị Thanh Huyền, Cao Xuân Phan, Hà Thị Thúy (2022). Thiết kế nhiệm vụ học tập và quy trình tổ chức dạy học hợp tác trong dạy chủ đề Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật, Sinh học 11. Kỉ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia lần 5 về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, tr 1062-1073.

Nguyễn Thị Thành, Vũ Dương Công (2016). Làm đồ chơi - học liệu trong trường mầm non: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 6, 16-19.

Thái Duy Tuyên (2007). Triết học giáo dục Việt Nam. NXB Đại học Sư phạm.

Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định số 526/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

Trần Thái Toàn (2018). Phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 440, 44-48; 29.

Trần Thái Toàn (2020). Phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học sinh học cấp trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Đặng , T. T., Nguyễn , T. D., Nguyễn , T. H. N., & Nguyễn , L. H. S. (2024). Xây dựng và sử dụng bộ học liệu gắn với Khu du lịch quốc gia chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam để tổ chức dạy học chủ đề “Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và phát triển bền vững” (Sinh học 12). Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 67–74. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1283

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả