Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Các tác giả

  • Lê Văn Thăng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
  • Bùi Hà Nam Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tóm tắt

Classroom leadership is an important part of the overall activities of a high school to improve the quality of comprehensive education for students; however, in some schools, this work is only based on teachers' experience during their work, so the effectiveness is limited. This article presents and analyzes the current situation of class homeroom work in secondary schools in Nha Trang city, Khanh Hoa province, regarding the following contents: awareness of the importance of class homeroom work, the actual situation, method and form of the homeroom; conditions to support class leadership. The results of the current situation survey are an important basis for researching and proposing measures to improve the quality of class homeroom management in secondary schools in Nha Trang city, Khanh Hoa province.

Tài liệu tham khảo

Hà Nhật Thăng (chủ biên), Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ (2006). Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông. NXB Giáo dục.

Hà Văn Hải (2017). Biện pháp quản lí công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng ở trường trung học phổ thông tiểu vùng phía nam Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tạp chí Khoa học giáo dục, 146, 108-113.

Lê Thị Thoa (2018). Thực trạng quản lí công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường tiểu học Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 5, 29-33.

Mạc Văn Trang (2010). Sứ mệnh và vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Kỉ yếu Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông, tr 30-33. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền (2013a). Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm (Module 31, Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III). NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền (2013b). Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông: Dành cho giáo viên trung học phổ thông (Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên). NXB Đại học Sư phạm.

Phan Thanh Long (2011). Những năng lực cần có của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong thời đại ngày nay. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 56, 133-137.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Lê , V. T., & Bùi , H. N. (2024). Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 263–266. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1224

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả