Thực trạng quản lí xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Các tác giả

  • Lê Văn Thăng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
  • Trần Thị Giang Học viên cao học K30 Quản lí giáo dục, Đại học Huế

Tóm tắt

School culture is one of the core contents that determines the educational quality of a school. However, current attention has been paid to building school culture at the high school level but has not brought practical results. This article surveys the current situation of managing and building school culture in secondary schools in Ia Grai district, Gia Lai province. The survey results show that, in general, the management of this activity in the locality has been rated at a good level by managers and teachers, and also points out the limitations of the content of managing and building school culture. This is the basis for developing appropriate management measures to improve the quality and effectiveness of this work in secondary schools in Ia Grai district, Gia Lai province.

Tài liệu tham khảo

Lê Thị Ngọc Thúy (2014). Xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông - Lí thuyết và thực hành. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Thị Oanh (2018). Xây dựng môi trường giáo dục ở trường trung học phổ thông Chuyên theo tiếp cận văn hoá tổ chức. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Ngọc Phương (2018). Một số vấn đề lí luận về phát triển văn hóa nhà trường Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 72-76.

Nguyễn Vũ Bích Hiền (chủ biên), Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Xuân Thanh (2017). Văn hoá tổ chức vận dụng vào phân tích văn hoá nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Peterson, K. D., & Deal, T. E. (2009). The Shaping School Culture Fieldbook. Publisher Jossey Bass.

Phạm Hồng Quang (2006). Môi trường giáo dục. NXB Giáo dục.

Phạm Thành Nghị (2009). Văn hóa trường học: đặc điểm, chức năng và sự phát triển. Tạp chí Quản lí giáo dục, 5, 13-15; 8.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Lê , V. T., & Trần , T. G. (2024). Thực trạng quản lí xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 183–186. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1581

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả