Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh trung học cơ sở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương: thực trạng và một số khuyến nghị

Các tác giả

  • Lê Văn Thăng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
  • Lê Thị Hồng Đào Trường Trung học cơ sở Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tóm tắt

Local revolutionary traditional education is an educational content in secondary schools aiming at improving students' understanding of traditional revolutionary values of their homeland and country; at the same time, forming for them pride, preserving and appreciating the cultural and historical identity of the Vietnamese nation. The article analyzes the factors affecting the local revolutionary traditional education activities for students in secondary schools in Di An city, Binh Duong province through surveying the factors belonging to the school students and other relevant factors; at the same time, proposes some recommendations to improve the efficiency of this work. The survey results are a practical premise to develop measures to organize local revolutionary traditional educational activities for students at secondary schools in the area.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2015). Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Đặng Thùy Vân (2020). Các yếu tố tác động đến giáo dục lí tưởng cách mạng cho sinh viên. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Hồng Đức, 48, 160-166.

Huỳnh Mộng Tuyền (2019). Giáo dục Lịch sử địa phương qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 115-118.

Lê Kinh Đô (2021). Biện pháp giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh tiểu học ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục, 490, 44-48.

Nguyễn Thị Huyền Diệu (2020). Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Cổng Thông tin điện tử, Trường Chính trị Hậu Giang. https://truongchinhtri.haugiang.gov.vn/chi-tiet/-/tin-tuc/Giao-duc-truyen-thong-cach-mang-cho-the-he-tre42734

Nguyễn Thị Minh Hiền (2017). Tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống cách mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 73(11), 14-17.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (2023). Hệ thống di tích lịch sử cách mạng ở Bình Dương - Tài nguyên để phát triển loại hình du lịch về nguồn. https://sovhttdl.binhduong.gov.vn/tin-tuc/he-thong-di-tich-lich-su-cach-mang-o-binh-duong-tai-nguyen-de-phat-trien-loai-hinh-du-lich-ve-nguon-2587.html

Thái Văn Long (2003). Các biện pháp giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Cà Mau thông qua các bộ môn khoa học xã hội. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ (2015). Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Trần Văn Giàu (1980). Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam. NXB Khoa học xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở GD-ĐT Bình Dương (2021a). Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương - lớp 6. NXB Giáo dục Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở GD-ĐT Bình Dương (2021b). Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương - lớp 7. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Lê , V. T., & Lê , T. H. Đào. (2024). Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh trung học cơ sở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương: thực trạng và một số khuyến nghị. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 420–424. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1256

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả