Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh ở các trường tiểu học quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Các tác giả

  • Lê Văn Thăng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
  • Đoàn Thị Nga Trường Tiểu học Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội

Tóm tắt

In recent years, the problem of school violence has caused negative impacts on educational relationships, directly harming the health, spirit, and learning attitude of students; creating an unhealthy and unsafe educational environment, affecting teaching quality as well as creating anxiety and concern for the entire society. This article analyzes and evaluates the current situation of management of educational activities to prevent school violence for students in primary schools in Ha Dong district, Hanoi. This is an important practical basis to propose effective management measures to prevent and combat school violence in primary schools, contributing to creating the best conditions for students to learn and practice in a safe and healthy education, contributing to achieving the goal of comprehensive education.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/2/2017 Ban hành chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

Bộ GD-ĐT (2019). Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

Chính phủ (2017). Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Đinh Ngọc Đông, Nguyễn Bá Phu (2020). Thực trạng hoạt động giáo dục phòng, chống bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông. Tạp chí Giáo dục, 483, 61-64.

Huỳnh Văn Sơn (2016). Bạo lực học đường - Cần có cái nhìn khoa học về khái niệm. Kỉ yếu hội thảo “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường phổ thông”, tr 60-65.

Nguyễn Thị Mai Hương (2020). Một số biểu hiện ứng phó tiêu cực của học sinh bị bạo lực học đường tại các trường trung học cơ sở ở thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 491, 22-27.

Olweus, D. (1980). Familial and temperamental determinants of aggressive behavior in adolescent boys: A causal analysis. Developmental Psychology, 16 (6), 644-660. http://doi.org/10.3406/enfan.1980.3372

Phạm Minh Thu (2017). Hành vi bạo lực học đường của học sinh. Tạp chí Tâm lí học, 5, 54-66.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Lê , V. T., & Đoàn , T. N. (2024). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh ở các trường tiểu học quận Hà Đông, thành phố Hà Nội . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 251–255. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1319

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả