Thực trạng hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên âm nhạc tại các trường tiểu học thành phố Tân An, tỉnh Long An

Các tác giả

  • Lê Văn Thăng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Thu Hương Học viên cao học K30 Quản lí giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Music education in primary schools has a great position and role in modern character education, contributing to the comprehensive development of students both physically and mentally, helping them become competent individuals with balanced and happy life. However, teaching and learning Music in primary schools today still has many limitations and inadequacies;  one of the reasons is that pedagogical competence of Music teachers has not been emphasized. The article presents and analyzes survey results on the awareness of administrators and teachers and the current situation of implementing training to improve pedagogical competence for Music teachers in primary schools in Tan An City,  Long An province. The survey results are a practical basis to propose measures to improve this competence for music teachers in primary schools in the study area.

Tài liệu tham khảo

Depeape, F., Verschaffel, L., & Kelchtermans, G. (2013). Pedagogical content knowledge: A systematic review of the way in which the concept has pervaded mathematics educational research. Teching and Teacher Education, 34, 12-25.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2015). Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Krauss, S., Baumert, J., & Blum, W. (2008). Secondary mathematics teachers pedagogical content knowledge and content knowledge: Validation of the COACTIV constructs. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 40(5), 873-892.

Lã Thị Tuyên, Trần Thị Oanh, (2022). Đổi mới quy trình phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm nghệ thuật. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 1(13), 133-146. https://doi.org/10.55988/2588-1264/34

Nguyễn Anh Việt (2017). Một số vấn đề về cảm thụ âm nhạc của trẻ. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 67-70.

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2023). Phát triển năng lực thích ứng cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong bối cảnh mới. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 29, 30-36. https://doi.org/10.52714/dthu.29.12.2017.526

Phạm Thị Thu Hà (2019). Dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, 13(2) 73-81.

Phòng GD-ĐT thành phố Tân An, tỉnh Long An (2020). Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020.

Phòng GD-ĐT thành phố Tân An, tỉnh Long An (2021). Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021.

Phòng GD-ĐT thành phố Tân An, tỉnh Long An (2022). Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022.

Susanto, R., Rozali, Y. & A., Agustina, N. (2019). Development of Pedagogical Competency Models for Elementary School Teachers: Pedagogical Knowledge, Reflective Ability, Emotional Intelligence and Instructional Communication Pattern. Universal Journal of Educational Research, 7(10), 2124-2032. http://doi.org/ 10.13189/ujer.2019.071010

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Lê , V. T., & Nguyễn , T. T. H. (2024). Thực trạng hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên âm nhạc tại các trường tiểu học thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 279–283. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1326

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>