Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Các tác giả

  • Lê Văn Thăng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Mai Anh Trường THCS Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tóm tắt

Classroom leadership has a great influence on the formation of personality for students, promotes the progress of the class and each student, and contributes to the achievement of the goal of comprehensive education in high schools. The article presents and analyzes the survey results on the actual situation of classroom leadership in secondary schools in Ha Tinh city, Ha Tinh province, on the implementation of the content, form, and methods of classroom leadership; conditions to support class leadership. The survey results are a practical basis for developing appropriate management measures to improve the effectiveness of this work in the study area.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2009). Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bôn-đư-rép, N. I. (1984). Phương pháp công tác chủ nhiệm lớp. NXB Giáo dục Matxcơva.

Cao Xuân Hải (2016). Thái độ hợp tác của cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiêm trường trung học cơ sở trong công tác giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 3, 68-71.

Hà Nhật Thăng (2009). Công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông. NXB Giáo dục.

Lưu Hồng Uyên (2016). Những thách thức đối với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 383, 10-12.

Mạc Văn Trang (2010). Sứ mệnh và vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Kỉ yếu hội thảo “Công tác chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông”, tr 30-33. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Dục Quang (2011). Năng lực và bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 271, 9-11.

Nguyễn Thanh Bình (2011). Một số vấn đề trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông hiện nay. NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Lê , V. T., & Nguyễn , T. M. A. (2023). Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 263–267. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/915

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả