Thiết kế và sử dụng bộ flashcard đa phương tiện hỗ trợ dạy học tích hợp theo chủ đề trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 ở vùng dân tộc Jrai

Các tác giả

  • Lê Trần Anh Đào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thu Hương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Vũ Thị Mai Phương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Lâm Vân Trinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The 2018 General Education Curriculum states that integrated teaching has strong impacts on the learner’s process of establishing connections between knowledge, skills and practice. This poses a requirement for innovation of teaching tools to optimally support students in accessing knowledge. With a multi-sensory approach, multimedia flashcards provide children with the opportunity to develop multiple intelligences, enhance interest and memory in learning. The article mentions the theoretical and practical bases related to the design and use of multimedia flashcards combining 3D images with sound, video, etc. to support integrated teaching in a number of Grade 4 topics and subjects in the Jrai ethnic group’s living areas. The research results show that the multimedia flashcard is an effective teaching tool with the ability to promote the visualization and vividness of the lesson, helping students improve their initiative and activeness in learning, thereby improving the quality of education.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí (cấp tiểu học) (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái.

Budi, H.S., & Faustina, J. (2017). The Effect of Multimedia As a Means of Delivering Information and Promotion Towards Flashcard Products. Visual Communication Design Department, 43-51.

Đậu Thị Thu Hiền, Trịnh Công Sơn (2018). Phát triển một số năng lực cần thiết cho giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu tích hợp trong dạy học môn Toán. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 159-162.

Hoàng Thị Tuyết (2012). Đào tạo - dạy học theo quan điểm tích hợp: Chúng ta đang ở đâu? http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=12962%3Aao-to-dy-hc-theo-quan-im-tich-hp-chung-ta-ang-au&site=78

Kesumawati, D., & Habib, & M., Lubis, R.R., & Novianti, Y. (2022). Development Of Digital Based Flash Card Media On Thematic Learning In Ibtidaiyah Madrasah. Pedagogik Journal of Islamic Elementary School, 5, 83-94. https://doi.org/10.24256/pijies.v5i1.2583

Lê Ngọc Tường Khanh (2017). Tích hợp dạy viết trong việc dạy các kĩ năng ngôn ngữ khác cho học sinh tiểu học. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 13(140), 73-77.

Nguyễn Thị Thu Trang (2022). Dạy học tích hợp theo định hướng giáo dục STEM cho học sinh tiểu học bằng mô hình “EDP-5E”. Tạp chí Giáo dục, 22(12), 1-6.

Sudrajat, A., & Salsabila, F.G., & Marini, A. (2023). Digital-Based Flash Card to Increase Social Studies Learning Outcomes for Elementary School Students in The Fourth Grade. Journal of Education Technology, 7(2), 235-246. https://doi.org/10.23887/jet.v7i2.63327

Susantini, N. L. P, & Kristiantari, M. R. (2021). Media Flashcard Berbasis Multimedia Interaktif untuk Pengenalan Kosakata Bahasa Inggris pada Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha, 9(3), 439-448. https://doi.org/10.23887/paud.v9i3.37606

Thủ tướng Chính phủ (2015). Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trần Thúy Ngà (2022). Một số vấn đề về sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn Toán ở trường tiểu học (Chương trình 2018). Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 18(7), 35-39.

Xuân Toản (2022). Nét đẹp văn hóa truyền thống Bahnar, Jrai ở Gia Lai. https://baotangtinh.gialai.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Tin-tong-hop/NET-DEP-VAN-HOA-TRUYEN-THONG-BAHNAR,-JRAI-O-GIA-LA?page=5

Tải xuống

Đã Xuất bản

24.02.2024

Cách trích dẫn

Lê , T. A. Đào, Nguyễn , T. T. H., Vũ , T. M. P., & Nguyễn , L. V. T. (2024). Thiết kế và sử dụng bộ flashcard đa phương tiện hỗ trợ dạy học tích hợp theo chủ đề trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 ở vùng dân tộc Jrai. Tạp Chí Giáo dục, 24(3), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1455

Số

Chuyên mục

Các bài báo