Thiết kế và sử dụng Infographic trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường trung học cơ sở

Các tác giả

  • Lã Phương Thúy Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Quỳnh Mai Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Vũ Minh Hiền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

In the context of the 4.0 technology era, the use of technology in teaching has been a matter of concern, research and implementation in many countries. With the outstanding feature of the ability to synthesize, generalize, aesthetics, creativity, etc., infographic can become a tool, a new solution, contributing to improving the interest and efficiency of learning the subject. The article proposes the design and use of infographics in teaching reading comprehension of informational texts in secondary schools in order to promote positivity, initiative and creativity in learning and applying knowledge and skills of students, thereby improving the efficiency of using technology in teaching Literature and the quality of teaching Literature in secondary schools. Using infographics has many advantages in creating effective teaching products that actively support the interaction between students and teachers.

Tài liệu tham khảo

Baglama, Basak, Yucesoy, Yucehan, Uzunboylu, Huseyin, & Özcan, Deniz (2017). Can infographics facilitate the learning of individuals with mathematical learning difficulties. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 5(2), 119-128.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018.

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Trần Thị Hoa Lan, Nguyễn Thị Thanh Thùy (2016). Sử dụng piktochart thành lập infographic phục vụ giảng dạy Địa lí. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 7(85), 185-195.

Kaya - Hamza, ATOS, & Beheshti-Fezile, Fatih Sapanca-Mobina. (2017). An investigation toward advantages, design principles and steps of infographics in education. Il Ponte, 73(7), 157-166.

Naparin, Husni, & Saad, A Binti (2017). Infographics in education: Review on infographics design. The International Journal of Multimedia & Its Applications (IJMA), 9(4), 5.

Phạm Thị Thu Hiền (2014). Một số đề xuất để đổi mới dạy học đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 56, 166-178.

Phạm Thị Thu Hiền (2016). Đề xuất về việc dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường trung học của Việt Nam trong thời gian tới. Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”. NXB Giáo dục Việt Nam.

Vũ Thị Thu Hương (2019). Văn bản thông tin và vấn đề phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho giáo viên ngữ văn trung học. Tạp chí Giáo dục, 461, 25-29.

Đã Xuất bản

05.07.2021

Cách trích dẫn

Lã , P. T., Nguyễn , Q. M., & Vũ , M. H. (2021). Thiết kế và sử dụng Infographic trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường trung học cơ sở . Tạp Chí Giáo dục, 505(1), 18–23. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/168

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả