Thực trạng tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững trong dạy học tại một số trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Hà Văn Dũng Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Bùi Thị Thanh Nhàn Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Sustainable development is both an opportunity and a challenge for all humanity in the 21st century, and is a central issue of the modern world. Education is the most effective path to achieving sustainable development goals. Education for sustainable development in Vietnam aims to achieve a high quality education, on par with other countries in the region, towards an advanced and sustainable education. There are many different ways to implement education for sustainable development, of which integrating educational content for sustainable development into the teaching process in high schools is one of the effective solutions. The article presents the theory of integrating Education for Sustainable Development in teaching, thereby designing a survey and evaluating the current situation of this issue in some high schools in Ho Chi Minh City. The research results provide important information for teachers and educational administrators to plan to improve the quality of integrated teaching to meet the sustainable development goals of Vietnam and the United Nations.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Buckler, C., & Creech, H. (2014). Shaping the Future We Want - UN Decade of Education for Sustainable Development (Final report). UNESCO Publishing.

Cao Thị Thặng, Lê Ngọc Vịnh (2019). Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở thông qua vận dụng dạy học dự án. Kỉ yếu Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 8 “Hóa học Việt Nam vì sự phát triển bền vững”, tr 174-179, Hà Nội.

Chu Thị Hảo (2020). Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 469, 17-21.

Đỗ Hương Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thuỷ (2016). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển 1. Khoa học tự nhiên). NXB Đại học Sư phạm.

Đoàn Thị Thanh Phương (2020). Tích hợp nội dung giáo dục phát triển bền vững trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Dube, T., & Lubben, F. (2011). Swazi teachers' views on the use of cultural knowledge for integrating education for sustainable development into science teaching. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 15(3), 68-83. http://dx.doi.org/10.1080/10288457.2011.10740719

Dương Quang Ngọc (2005). Giáo dục phát triển bền vững trong nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay. Kỉ yếu hội thảo khoa học “Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong thời đại toàn cầu hóa”, Hà Nội tháng 12/2005, tr 291-295.

Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thuỷ, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hoà (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học.

Innotech, S. E. A. M. E. O. (2010). Integrating education for sustainable development into secondary education social studies curriculum in Southeast Asia: A toolkit for educators, curriculum developers, and ESD advocates. Regional Center for Education Innovation and Technology. Quezon City: Philippines.

Liên Hợp Quốc (2015). Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững: Biến đổi thế giới của chúng ta. New York.

Ngô Minh Oanh (2016). Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở ở các tỉnh khu vực Nam Bộ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 82, 13-21.

Ngô Thị Tuyên (2005). Đưa giáo dục phát triển bền vững vào trường phổ thông Việt Nam. Kỉ yếu hội thảo khoa học “Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong thời đại toàn cầu hóa”, Hà Nội tháng 12/2005, tr 280-283.

Nguyễn Phúc Chỉnh (2012). Tích hợp trong dạy học sinh học (Sách chuyên khảo). NXB Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Ngà (2010). Lồng ghép nội dung giáo dục vì sự phát triển bền vững qua môn Địa lí tự nhiên Việt Nam cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên. Tạp chí Dạy và học ngày nay, 7, 27-29.

Nguyễn Văn Đông (2021). Dạy học tích hợp giáo dục phát triển bền vững qua nội dung một số bài trong sách giáo khoa Đại lí lớp 8. Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 172, 62-65.

Otieno (2012). Faith-based education for sustainable development - teacher's toolkit. Kenya.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Trần Đức Tuấn (đồng chủ biên), Nguyễn Kim Hồng (đồng chủ biên), Trần Lê Bảo, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Trọng Khanh, Lê Tuấn Anh, Vũ Thị Hồng Ngọc, Phạm Thị Bình, Nguyễn Võ Thuận Thành, Lê Thị Lành, Lê Thị Hồng Phương, Hà Văn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Vân (2019). Giáo trình giáo dục vì sự phát triển bền vững. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Thị Thanh Thuỷ (chủ biên), Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Bùi Xuân Anh (2016). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển 2). NXB Đại học Sư phạm.

Trần Thị Thịnh (2023). Lồng ghép mục tiêu giáo dục vì sự phát triển bền vững trong tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 5), 86-90.

Trần Văn Dàng (2023). Thực trạng tích hợp mục tiêu phát triển bền vững trong hoạt động ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 5), 194-197.

Tưởng Duy Hải, Đỗ Hương Trà (2014). Giáo dục vì sự phát triển bền vững qua tổ chức dạy học dự án khai thác năng lượng mặt trời trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 59(1), 27-36.

UNESCO (2012). Education for Sustainable Development. France.

UNESCO (2014). Shaping the future we want: UN Decade of Education for Sustainable Development. 2005-2014 Final Report. In United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://doi.org/10.5363/ tits.11.4_46

UNESCO (2017). Giáo dục vì sự phát triển bền vững hướng tới xã hội bền vững. https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 48223/pf0000249741_vie

UNESCO, MGIEP (2017). Textbooks for sustainable development - a guide to embedding. New Delhi.

UNESCO (2020). Education for Sustainable Development: A road map. https://doi.org/10.4324/9781003022763-5

Vũ Thị Thu Hoài (2020). Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên hóa học phổ thông. Tạp chí Khoa học (Khoa học giáo dục), Đại học Quốc gia Hà Nội, 36(2), 17-26.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Hà, V. D., & Bùi, T. T. N. (2024). Thực trạng tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững trong dạy học tại một số trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh . Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 264–270. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1730

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả