Sử dụng thí nghiệm ảo để kiểm tra, đánh giá trong dạy học chủ đề “Cảm ứng ở thực vật” cấp trung học phổ thông

Các tác giả

  • Trịnh Đông Thư Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Đức Hải Trường THPT A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
  • Hà Văn Dũng Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt

Competency-based education requires synchronous innovation from content, methods to testing and assessment. Experiments have long been considered an effective and characteristic teaching method of the Biology subject. One of the types of experiments with many preeminent and suitable features for testing and assessment is the virtual experiment. This study proposes the process of using virtual experiments in testing and evaluating; and illustrates the process with an example in teaching the topic “Plant Perception” at high school level under the 2018 General Education Curriculum for Biology. The research results would serve as a reference for practical application to testing and assessment in teaching different Biological topics in the General Education Curriculum for Biology in particular, and natural sciences subjects in general in the current context.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

El Kharki, K., Berrada, K., & Burgos, D. (2021). Design and Implementation of a Virtual Laboratory for Physics Subjects in Moroccan Universities. MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. https://doi.org/10.3390/su1307371

Hamed, G., & Aljanazrah, A. (2020). The effectiveness of using virtual experiments on students’ learning in the general physics lab. Journal of Information Technology Education: Research, 19, 976-995. https://doi.org/10.28945/4668

Huo, J., & Yue, X. (2021). Research and implementation of mechanical virtual experiment teaching platform. The International Journal of Electrical Engineering & Education. https://doi.org/10.1177/00207209211002077

Maldarelli, G. A., Hartmann, E. M., Cummings, P. J., Horner, R. D., Obom, K. M., Shingles, R., & Pearlman, R. S. (2009). Virtual lab demonstrations improve students’ mastery of basic biology laboratory techniques. Journal of Microbiology & Biology Education, 10(1), 51-57. https://doi.org/10.1128/jmbe.v10.99

Quiroga, M. D. M., & Choate, J. K. (2019). A virtual experiment improved students’ understanding of physiological experimental processes ahead of a live inquiry-based practical class. Advances in Physiology Education, 43(4), 495-503. https://doi.org/10.1152/advan.00050.2019

Sarıoğlu, S., & Girgin, S. (2020). The Effect of Using Virtual Reality in 6th Grade Science Course the Cell Topic on Students Academic Achievements and Attitudes towards the Course. Journal of Turkish Science Education, 17(1), 109-125.

Shin, Y. K. (2003). Virtual experiment environments design for science education. [Conference presentation]. 2003 International Conference on Cyberworlds (pp. 388-395). Singapore: IEEE. https://doi.org/10.1109/CYBER.2003.1253480

Trịnh Đông Thư (2021). Sử dụng thí nghiệm ảo - Giải pháp để tổ chức dạy học thực hành Sinh học ở trung học phổ thông bằng hình thức online. HNUE Journal of Science: Educational Sciences, 66(4G), 98-105. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2021-0173

Trịnh Đông Thư (2022). Sử dụng thí nghiệm ảo để kiểm tra, đánh giá trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế: Khoa học xã hội và nhân văn, 131(6D). https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6D.6521

Vũ Thị Thu Hoài, Vũ Thu Trang (2020). Sử dụng phần mềm “Chemist by Thix” để xây dựng thí nghiệm hóa học ảo phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 470, 40-45.

Wang, F. (2018). Computer Distance Virtual Experiment Teaching Application Based on Virtual Reality Technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 13(04), 83-94. https://doi.org/10.3991/ijet.v13i04.8472

Winkelmann, K., Keeney-Kennicutt, W., Fowler, D., & Macik, M. (2017). Development, implementation, and assessment of general chemistry lab experiments performed in the virtual world of second life. Journal of Chemical Education, 94(7), 849-858. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.6b00733

Xiaoming, D., & Zhuo, C. (2017). Teaching Virtual Experiments: From Course Design to Learning Assessment. International Journal of Online Engineering, 13(8), 31-44. https://doi.org/10.3991/ijoe.v13i08.6880

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.03.2023

Cách trích dẫn

Trịnh , Đông T., Nguyễn , Đức H., & Hà , V. D. (2023). Sử dụng thí nghiệm ảo để kiểm tra, đánh giá trong dạy học chủ đề “Cảm ứng ở thực vật” cấp trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(4), 14–18. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/649

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả