Giáo dục thẩm mĩ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
  • Nghiêm Thị Đương Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Bùi Thị Hoàng Mai Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt

In the current context of modern education and profound international integration, ensuring comprehensive development for children from the preschool stage has become a top priority. In this context, aesthetic education activities play an important role not only in promoting children's creativity and freedom of expression but also in supporting their comprehensive physical and mental development as well as their thinking, emotions, social and aesthetic skills. The article reviews research on aesthetic education activities for preschool children, its impact on children's comprehensive development, and explores the art genres, stages, and forms of aesthetic education for children. Besides, the article also presents future research directions for researchers and teachers to improve the quality of aesthetic education for preschool children.

Tài liệu tham khảo

Boughton, D. (1999). Visual arts education. In M. Ben-Peretz, S. Brown, & R. Moon (Eds.), International encyclopedic dictionary of education (pp. 1-9). London, England: Routledge.

Bộ GD-ĐT (2021). Chương trình Giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Thông tư hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Harvard University Press.

Edwards, C., Gandini, C., & Forman, G. (2012). The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach Advanced reflections. Pareager Publisher.

Fitri, A. R. (2020). Early Children Education Management in Integrated Kindergarten of Mutiara Bunda Learning Management to Develop the Potential of Early Childhood. Proceedings of the International Conference of Early Childhood Education, 125-128.

Hà Nguyễn Kim Giang (2002). Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Heston, S. (1993) The Dorothy Heathcote archive. Manchester Metropolitan University. http://www.did.stu.mmu.ac.uk/dha/hcheston.asp

Ikhtiyorovna, N. B. (2020). Aesthetic education and methods of aesthetic development in children with disabilities. Middle European Scientific Bulletin, 3, 4-6. http://doi.org/10.47494/mesb.2020.3.17

Lã Thị Bắc Lý (2013). Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thanh Thủy (2004). Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Ánh Tuyết, Lã Thị Bắc Lý (2011). Giáo trình Phương pháp đọc, kể diễn cảm thơ, truyện cho trẻ em lứa tuổi mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Lilly, K. V., & Sudhakar, V. (2021). Artistic and aesthetic appreciation in children. International Journal of Scientific Publications and Research, 11(1), 112-118. http://doi.org/10.29322/IJSRP.11.01.2021.p10911

Mukhametshin, A. A., Ushakova, O. B., Mubarakshina, F. D., & Siluyanichev, A. M. (2020). Developing Creativity in Preschool and School Children. Journal of Global Education Research, 8(12A), 7741-7747. http://doi.org/10.13189/ujer.2020.082561

New Zealand Ministry of Education (1996). Te Whāriki. He whāriki mātauranga mō ngā mokopuna o Aotearoa: Early childhood curriculum. Wellington, New Zealand: Learning Media.

Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên), Đinh Văn Vang, Nguyễn Thị Hoa (1996). Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2013). Giáo dục học mầm non. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Hòa (2015). Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc. NXB Đại học Sư phạm.

Phan Thanh Long (chủ biên), Trần Quang Uẩn, Nguyễn Văn Diện (2006). Lí luận giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Republic of Singapore Ministry of Education (2013). Nurturing Early Learners: A Curriculum for Kindergartens in Singapore - Aesthetics and Creative Expression. http://www.moe.gov.sg/education/preschoool

Samuelsson, I. P., Sheridan, S., & Hansen, M. (2013). Young children’s experience of aesthetics in preschool. University of Gothenburg, Sweden. https://doi.org/10.7577/nbf.457

Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng (2011). Phương dạy học dự án - từ lí luận đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 28, 3-12.

Vũ Dương Công, Lê Đình Bình, Đặng Hồng Nhật (2017). Giáo trình mĩ thuật. NXB Đại học Sư phạm.

Wurm, J. P. (2005). Working in the Reggio Emilia way. Redleaf Press.

Zhytnik, T., Liapunova, V., Varina, H., & Kobylnik, L. (2022). Artistic and aesthetic senior preschool age сhild development: Organizational and management block. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 16(3), 285-293. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.03.21

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T., Nghiêm, T. Đương, & Bùi, T. H. M. (2024). Giáo dục thẩm mĩ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 24(11), 8–13. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1897

Số

Chuyên mục

Các bài báo