Phát triển chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học trực tuyến cho nhà giáo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Các tác giả

  • Bùi Văn Hồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bùi Thị Ngọc Nguyên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Phương Duyên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Online training applied to vocational education is a necessity in the fourth industrial revolution as well as in the current situation against Covid-19. In particular, online teaching capacity is an important and core factor to achieve effective online teaching. This causes the problem for vocational education institutions to foster online teaching capacity for teachers in many ways to serve new teaching needs. Through practical observation methods and content analysis from scientific literature, research works related to online teaching activities, the article proposes online teaching capacity training modules for vocational educators to meet current teaching requirements.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2015). Tài liệu tập huấn cán bộ, giảng viên các cơ sở phổ thông về phát triển chương trình đào tạo. Chương trình bồi dưỡng và tập huấn giáo viên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2010). Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/09/2010 về quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2020). Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/04/2020 về hướng dẫn thực hiện quản lí, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến.

Bùi Văn Hồng (2016). Phát triển chương trình đào tạo giáo viên kĩ thuật theo định hướng năng lực nghề nghiệp tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh. Journal of science of HNUE, 61(8), 107-116.

Bùi Văn Hồng (2019). Solutions For Applying The Educational Technology In Vietnamese Vocational EducationInstitutions. Advances in Social Sciences Research Journal, 6(9), 172-177.

Đặng Thị Thanh Huyền (2020). Làm thế nào để thiết kế bài giảng cho khóa học trực tuyến?. Chương trình ETEP.

Đặng Thị Thanh Huyền (chủ nhiệm, 2010). Xây dựng tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo chuẩn E-Learning. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ, B2009-29-42.

Jacquinot, G. (1993). Apprivoiser la distance et supprimer l’absence ? Ou les défis de la formation à distance. Revue française de pédagogie, 102(1), 55-67.

Kerka, S. (1998). Competency-based education and training: Myths and realities. ERIC Publications.

Michael, G. M. & Greg, K. (2012). Distance education: A systems view of online learning (3rd ed). Wadsworth Cengage Learning.

Nguyễn Minh Vi (2021). Bài giảng video - một dạng học liệu điện tử trong dạy và học ngày nay. Tạp chí Thiết bị giáo dục, 324(1), 22-27.

Palloff, R. M. & Pratt, K. (2001). Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching. San Francisco: Jossey-Bass.

Quốc hội (2014). Luật Giáo dục nghề nghiệp. Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014.

Smith, T. C. (2005). Fifty-one competencies for online instruction. The Journal of Educators Online, 2(2), 1-18.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (2020). Cẩm nang hướng dẫn đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Weigel, V. (2000). E-learning and the trade off between richness and reach in higher education. The Magazine of Higher Learning, 33(5), 10-15.

Đã Xuất bản

20.08.2021

Cách trích dẫn

Bùi , V. H., Bùi , T. N. N., & Lê , T. P. D. (2021). Phát triển chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học trực tuyến cho nhà giáo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tạp Chí Giáo dục, 508(2), 18–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/204

Số

Chuyên mục

Các bài báo