Thực trạng dạy học STEM cho học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Bùi Văn Hồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phan Nguyễn Trúc Phương Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Quốc Tiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The general education curriculum issued in 2018 is being implemented, with many advantages in integrating STEM education into learning subjects and topics, contributing to the development of students’ qualities and capacities. With the aim of investigating the current status of STEM teaching organizations of educational institutions, and teachers’ capacity to use active teaching methods and STEM teaching forms, the article assesses the current situation of teachers’ STEM education application in teaching and conditions for applying STEM education in high schools. A survey was conducted with an online form with 200 teachers from public and private schools in Ho Chi Minh City. The survey results serve as a practical basis to help educational institutions take measures to improve STEM teaching in terms of content, methods, forms and teaching conditions.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bùi Văn Hồng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Nguyễn Quốc Tiệp (2021). Phát triển chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học STEM cho giáo viên Công nghệ trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 511, 31-34.

Ferrara, J. (2012). Using Project-Based Learning to Increase Student Engagement and Understanding. Texas Instruments.

Mohr-Schroeder, M. J., Jackson, C., Miller, M., Walcott, B., Little, D. L., Speler, L., Schooler, W., & Schroeder, D. C. (2014). Developing Middle School Students’ Interests in STEM via Summer Learning Experiences: See Blue STEM Camp. School Science and Mathematics, 114(6), 291-301. https://doi.org/10.1111/ssm.12079

Nguyễn Thanh Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEM mania. Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Tsupros, N. & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit 1: Center for STEM Education and Leonard Gelfand Center for Service Learning and Outreach, Carnegie Mellon University, Pennsylvania.

Tuong Duy, H., & Nguyen Vo Thanh, V. (2021). Enhancing critical thinking through STEM education in Vietnamese National Curriculum. Journal of Science Educational Science, 66(3), 242-253. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2021-0130

U.S. Department of Education (2007). Report of the Academic Competitiveness Council. Education Publications Center: Washington.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Bùi , V. H., Phan , N. T. P., & Nguyễn , Q. T. (2023). Thực trạng dạy học STEM cho học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(3), 31–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/640

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.